fbpx
BPH SA

Bank BPH SA po raz kolejny pokonany prawomocnie!

Bank BPH SA po raz kolejny przegrywa prawomocnie przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku

Kolejny sukces w sporze z Bank BPH SA i to jeszcze prawomocny! Niezmiernie miło jest nam poinformować o kolejnym prawomocnym zwycięstwie odniesionym nad Bankiem BPH SA. W zeszły piątek tj. 4 lutego 2022 r., Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił niemal w całości apelację Banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31 marca 2021 r., sygnatura akt: I C 847/17.

Szerzej o zwycięstwie z Bankiem BPH SA w tej sprawie

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Prawomocna wygrana z Bankiem BPH SA

Przechodząc do omówienia postępowania apelacyjnego w tej sprawie, można wskazać, że było ono niestandardowe.  Przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku odbyły się 3 rozprawy oraz 3 terminy publikacyjne. Rozprawa była dwukrotnie zamykana i otwierana na nowo.

W jednym posiedzeniu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku uczestniczyli osobiście Powodowie. Wobec pojawiających się zarzutów ze strony Banku BPH SA, że Powodowie nie zostali pouczeni przez Sąd Okręgowy w Gdańsku o skutkach nieważności (z czym się stanowczo nie zgadzaliśmy), Sąd Apelacyjny w Gdańsku na rozprawie pouczył Powodów o możliwych skutkach prawnych uznania przedmiotowej umowy za nieważną.

Należy wskazać, że Bank BPH SA w postaci reprezentującej ich Kancelarii był bardzo zaangażowany w obronę interesów Banku BPH SA w tej sprawie. Zapewne spowodowane jest to tym, że kredyt został zawarty w 2007 r. na kwotę blisko miliona złotych. Na pierwszej rozprawie apelacyjnej ze strony Banku pojawiło się troje Pełnomocników.

Sama sprawa była nieco skomplikowana, w jej trakcie Bank podnosił zarzuty zmierzające do pozbawienia naszych Klientów statusu konsumenta w związku z wynajmowaniem nieruchomości będącej przedmiotem kredytu.

Klęska BPH SA przed Sądem Apelacyjnym

W treści apelacji oraz wielokrotnie podczas rozpraw apelacyjnych, Bank BPH SA w swojej argumentacji dowodził, iż umowa GE MONEY BANK SA z 2007 r., ich zdaniem może funkcjonować po usunięciu z jej treści wyłącznie „marży banku” doliczanej do kursu średniego NBP. Pełnomocnicy Banku, szeroko przywoływali rozważania z innych systemów prawnych, tzw. „test niebieskiego ołówka”.

Oczywiście nasza argumentacja była przeciwna i zyskała aprobatę Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który w ustnym uzasadnieniu wskazał, iż nie można uważać, że konstrukcja odnosząca się do tabel kursowych Banku może ostać się po eliminacji z niej postanowień o charakterze abuzywnym.

Całość zapisów umownych odnoszących się do tabel kursowych banku, indeksacji została uznana przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku za nieuczciwą, a w konsekwencji jej eliminacji cała umowa została uznana za nieważną od samego jej początku.

Prawomocna wygrana z BPH

Umowa GE MONEY BANK SA

Umowa, którą kwestionowaliśmy to umowa kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej oferowana przez GE Money Bank SA, formatka z lipca 2007 roku.

Przedmiotowa umowa zawierała następujące zapisy:

§ 1 ust. 1:

„W dniu wypłaty saldo jest wyrażane w walucie do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, opisanej szczegółowo w §17, następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podatnego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, opisanej szczegółowo w §17.

§7 ust. 2:

„Wypłata wskazanej we Wniosku o Wypłatę kwoty będzie dokonana na wskazane w tym wniosku rachunki bankowe prowadzone w banku krajowym. Za prawidłowe wskazanie tego rachunku bankowego odpowiedzialność ponosi wyłącznie Kredytobiorca. Dzień dokonania takiego przelewu będzie uważany za dzień wypłaty wykorzystanego Kredytu. Każdorazowo wypłacona kwota złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów.”

§10 ust. 6: „Rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez Kredytobiorcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty do której jest indeksowany kredyt podanego w Tabeli kursów kupno/sprzedaż dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wpływu środków do Banku. W przypadku dokonania nadpłaty, o ile kredytobiorca nie złoży wniosku o dokonanie zmiany wysokości Raty, okres kredytowania ulega odpowiedniemu skróceniu, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany oprocentowania zostaje przywrócony pierwotny okres kredytowania określony w §1.”

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie Bamku BPH SA

 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił niemal w całości apelację Banku BPH SA od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku. Bank w apelacji oraz na ostatniej rozprawie zgłosił zarzut zatrzymania. Sąd Apelacyjny uwzględnił owy zarzut, zmieniając w tym zakresie wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku. Ostatnimi czasy taka praktyka stała się powszechna.

Istnieją różne rozstrzygnięcia w tym zakresie. Niestety (z czym się stanowczo nie zgadzamy) w wielu orzeczeniach sądów apelacyjnych taki zarzut uznaje aprobatę. W przedmiotowej sprawie zgłoszenie spowodowało, że Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił brzmienie wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku tylko w zakresie końcowej daty naliczania odsetek. Wyrok Sądu Okręgowego brzmiał następująco:

(…) zasądza od Banku BPH SA na rzecz Powodów – kwotę 177.898,32 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 21 października 2017 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 74.673,19 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 21 października 2017 r. do dnia zapłaty.

Sąd Apelacyjny zmienił powyższe rozstrzygnięcie na:

zasądza od Banku BPH SA na rzecz Powodów – kwotę 177.898,32 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 21 października 2017 r. do dnia 25.01.2022 r. (data ostatniej rozprawy apelacyjnej)

oraz kwotę 74.673,19 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 21 października 2017 r. do dnia 25.02.2022 r. (data ostatniej rozprawy apelacyjnej)

jednocześnie wskazując, iż wzajemnie rozliczenie powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem kwoty wypłaconego kapitału.

Podsumowując powyższe na rzecz Kredytobiorców zostały zasądzone odsetki ustawowe za opóźnienie za prawie 4.5 roku (czas trwania postępowania sądowego)

Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz Naszych Klientów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny. Więcej szczegółów podamy po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia w sprawie.

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Nasze inne wygrane z BPH:

Odfrankowienie umowy GE MONEY BANK

Umowa BPH nieważna!

Powództwo wniesione przez BPH oddalone!

Prawomocna wygrana z BPH!

Metryka sprawy:

Sygnatura akt: Sąd Apelacyjny w Gdańsku

V Wydział Cywilny

Sygnatura akt V ACa 340/21

Wyrok z dnia 4 lutego 2022 r.

Sędzia: SSA Leszek Jantowski

 

Sprawdź swoją umowę! Skontaktuj się z nami!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top