fbpx
orzecznictwo

Bardzo korzystny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie „frankowej”!

Wspaniałe wieści napływają z Sąd Najwyższego!

Wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego, Sąd Najwyższy orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17).

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Sądu Najwyższego:

„Oceniając postanowienia umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, Sąd przyjął, że uznanie za niedozwolone (art. 385[1] k.c.) postanowienia umowy kredytu udzielonego w złotych i indeksowanego do waluty obcej, w którym określono zasady ustalania kursu tej waluty, co do zasady prowadzi do wyeliminowania mechanizmu indeksacji z treści wiążącego strony stosunku prawnego. W takim przypadku strony są związane umową w pozostałym zakresie, również co do sposobu określenia oprocentowania kredytu.

W niniejszej sprawie, w związku z brakiem spłaty należności zgodnie z harmonogramem, pozwany bank wypowiedział powodom umowę kredytową i postawił kredyt w stan natychmiastowej wykonalności. Konsekwencją wypowiedzenia kredytu było wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego na podstawie którego wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem Sąd Apelacyjny oddalił apelację powodów od wyroku sądu pierwszej instancji, którym oddalono powództwo. Powodowie w pozwie wnieśli o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez pozwany bank.

Sąd Najwyższy uchylił dziś zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie dzisiejszego wyroku, po sporządzeniu, zostanie dołączone do bazy orzeczeń.”

Co to oznacza dla kredytobiorców posiadających kredyt indeksowany do kursu waluty obcej? Upraszczając, SN stwierdził, że całym mechanizm odnoszący się do kursu waluty obcej nie jest wiążący dla kredytobiorców. Ich kredyt od początku powinien być wykonywany z pominięciem klauzul indeksacyjnych. Natomiast cała reszta umowy nadal obowiązuje, co oznacza, że kredyt będzie nadal oprocentowany wedle stawki LIBOR.

Opisany powyżej mechanizm nazywany jest potocznie „odfrankowieniem” umowy.

Jest to pierwsze takie orzeczenie Sądu Najwyższego. Niezmiernie cieszymy się, że linia orzecznicza Sądu Najwyższego dokonała w ostatnim czasie dużej ewolucji w kierunku zgodności z zapisami Dyrektywy 93/13.

Taki wyrok pozwala optymistycznie patrzeć na przyszłość trwających w sądach spraw z udziałem kredytobiorców.

Poniżej link do komunikatu SN:

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=272-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach&fbclid=IwAR3jFlOz8F9D2-Rn7sy1yIL1IOTm5v57eyS_BC61ngGeHvAiry4ntyx3wGo

Zobacz również: kredyty frankowe – więcej informacji.
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top