fbpx
prawo nieruchomości

Czy można kwestionować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) reguluje zasady urbanistyczne i architektoniczne na terenie określonego obszaru gminy. Ogranicza on prawo własności poszczególnych właścicieli bo np. zabrania określonego korzystania z nieruchomości. W konsekwencji oznacza to, że właściwe nie otrzyma żadnej decyzji administracyjnej (np. pozwolenia na budowę na przedsięwzięcie sprzeczne z planem. „Nie pasujący” MPZP można zawsze próbować zaskarżyć.

MPZP co to takiego?

Na początek kilka uwag ogólnych. Akt prawa miejscowego, którym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem powszechnie obowiązującym. Rada gminy przyjmuje plan w drodze uchwały. Jego przyjęcie przez gminę MPZP uwarunkowane jest wcześniejszym sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP).

Studium uwarunkowań jest aktem planistycznym, w którym gmina dla całego terenu określa politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Nie jest aktem prawa miejscowego, w związku z czym nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji. Wiąże wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Wyraża przepisy powszechnie obowiązujące, będące podstawą do wydania decyzji, w przeciwieństwie do studium, które wyraża tylko politykę przestrzenną gminy. Ustalenia planu kształtują sposób wykonywania własności nieruchomości na jego terenie. To w MPZP zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych.

MPZP może obejmować jedynie tereny w granicach administracyjnych gminy, nie może wykraczać poza jej obszar, może za to obejmować ich części. Dla jednej gminy można ustanowić wiele planów, jednak żaden z nich nie może kolidować z granicami drugiego. Plan taki nie może również pozostawać w sprzeczności z ustaleniami ze stadium.

Jaka jest procedura uchwalenia MPZP?

Wszczęcie prac nad opracowaniem MPZP rozpoczyna się od podjęcia uchwały rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu i ukazaniu się w prasie ogłoszenia. W tym okresie można składać do organu odpowiedzialnego za plan (wójt, prezydent miasta, burmistrz) wnioski dotyczące planu. Zbierane i analizowane są dane dot. uwarunkowań. Po konstrukcji planu analizuje się wpływ planu na środowisko. Plan jest akceptowany przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta i skierowany do opiniowania i uzgadniania. Plan zostaje wyłożony na okres co najmniej 21 dni do wglądu o czym informuje się w prasie oraz organizowana jest dyskusja publiczna.

Przez następne 14 dni można składać uwagi co do planu. Wójt/burmistrz/prezydent miasta po rozpatrzeniu uwag przesyła plan do rady gminy wraz z nieuwzględnionymi uwagami. Rada gminy (miasta) następnie stwierdza, że MPZP nie narusza ustaleń stadium oraz przyjmuje plan w drodze uchwały. Plan doręczony zostaje wojewodzie, który stwierdza brak naruszeń prawa i następnie jest on publikowany w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

A jak nie zgadzamy się z zapisami MPZP?

Wniesienie skargi do sądu administracyjnego na MPZP musi być poprzedzone uprzednim wezwaniem rady gminy do usunięcia naruszeń oraz musi istnieć naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego.

Skarga na MPZP przysługuje dopiero po bezskutecznym wezwaniu rady gminy do usunięcia naruszeń, czyli wezwaniu, na które rada gminy odpowiedziała odmownie lub nie odpowiedziała w ciągu 2 miesięcy.

Interes prawny skarżącego wiąże się z indywidualnym charakterem tej skargi. Skarżący musi wykazać, że między uchwaleniem MPZP, a naruszeniem własnego interesu prawnego lub uprawnienia występuje bezpośredni związek (II OSK 902/11).

Interes prawny mają co do zasady podmioty, którym przysługuje nieograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości objętych planem – właściciele i użytkownicy wieczyści (II OSK 902/11).

Skargę wnosi się do sądu administracyjnego za pośrednictwem rady gminy w terminie 30 dni – liczonych albo od otrzymania odmownej odpowiedzi rady gminy albo od dnia, w którym upłynął 2-miesięczny termin na jej udzielenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top