fbpx

Etapy egzekucji z nieruchomości

Etapy egzekucji z nieruchomości

Jeżeli inne metody przeprowadzania egzekucji zwiodą, jedyną skuteczną metodą dochodzenia należności staje się egzekucja z nieruchomości. Cały proces egzekucji z nieruchomości jest bardzo czasochłonnyi generuje wysokie koszty, jakie pokryć muszą wierzyciele. Jedynym z mankamentów tego rodzaju egzekucji jest fakt, że nie zawsze daje ona pewność co do odzyskania należności. Często bywa tak, że brakuje chętnych na zakup danej nieruchomości, gdyż cena jest zbyt wygórowana lub miejsce położenia nieruchomości nie jest wystarczająco atrakcyjne. Zawsze też pod uwagę należy brać stan prawny danej nieruchomości.

Zajęcie nieruchomości

Pierwszym etapem jaki podejmowany jest w trakcie dokonania egzekucji  jest zajęcie nieruchomości przez komornika na odpowiednio skonstruowany wniosek wierzyciela. Komornik wzywa do zapłaty długu dłużnika w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. W tym samym czasie komornik składa wniosek do sądu o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, na podstawie której dokonuje się wpisu ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Egzekucję może przeprowadzić komornik, który działa przy sądzie, w którego okręgu zlokalizowana jest nieruchomość. W momencie dostarczenia wezwania dłużnikowi, komornik zajmuje nieruchomość. Wierzyciel otrzymuje stosowną informację o zajęciu nieruchomości przez komornika. Jeżeli dłużnikowi nie doręczono wezwania, nieruchomość zostaje zajęta w momencie dokonania wpisu w księdze wieczystej. Dłużnik nadal może zarządzać nieruchomością. Przed dokonaniem opisu i oszacowania dłużnik może wyjść z inicjatywą dokonania licytacji tylko części swoich nieruchomości, które mogłyby pokryć roszczenia wierzyciela.

Opis i oszacowanie nieruchomości

Jeżeli dłużnik nie spłaci długu w wyznaczonym terminie, to przeprowadzane jest postępowania w przedmiocie oszacowania wartości nieruchomości. Oszacowania dokonuje biegły sądowy, który posiada odpowiednie kwalifikacje. Zawiera w nim osobne wartości poszczególnych nieruchomości, budowli, urządzeń, przynależności i pożytków. Komornik ma obowiązek poinformować uczestników postępowania o terminie opisu i oszacowania. Po sporządzeniu opisu i oszacowania przysługują dwa tygodnie na wniesienie skargi na czynność komornika.

Obwieszczenie o licytacji

Dwa tygodnie po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania, komornik ustala datę i miejsce licytacji. Publiczne obwieszczanie o licytacji umieszcza się w budynku sądu, urzędu skarbowego oraz w urzędzie gminy i  przekazuje organom ubezpieczeń społecznych. Urzędy zgłaszają zestawienia należnych podatków dłużnika na dzień licytacji.

Podstawowymi informacjami jakie muszą znaleźć się w obwieszczeniu są: –dokładne dane nieruchomości, a w szczególności miejsce jej położenia, dane dłużnika, czas i miejsce licytacji, suma jaka została oszacowana przez biegłego sądowego oraz cena wywołania.

Licytacja i przybicie

Wszystkie osoby, które interesują się kupnem nieruchomości muszą uiścić rękojmię, wynoszącą 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości. Najpóźniej w dniu licytacji podmioty zainteresowane muszą dokonać wpłaty rękojmi. Na pierwszej licytacji najniższą ceną za jaką można wylicytować nieruchomość są trzy czwarte sumy oszacowania nieruchomości, jest to zarazem cena wywołania. Przetarg przeprowadzany jest w formie ustnej przy obecności sędziego. Każda zaoferowana cena musi być wyższa co najmniej o 1 proc. od ceny poprzedniej. Kiedy nieruchomość znajdzie nabywcę, który zaoferują najwyższą cenę, sędzia postanawia o przybiciu nieruchomości na jego rzecz. Po uprawomocnieniu się przybicia, wylicytowana nieruchomość staje się własnością licytanta.

Jeżeli nie dojdzie do pierwszej licytacji, komornik na wniosek wierzyciela określa następny termin licytacji, jednakże w takim przypadku cena wywołania wynosić będzie 2/3 sumy oszacowania.

W trakcie trzeciej licytacji cena wywołania wynosi 65 procent sumy oszacowania.

Jeżeli na trzeciej licytacji nie dojdzie do wylicytowania nieruchomości, to kolejna licytacja może odbyć się dopiero po upływie roku.

Osoby wyłączone z udziału w licytacji

Katalog podmiotów wyłączonych z udziału w licytacji jest dość szeroki. Do osób tych należą:

  • dłużnik;
  • komornik;
  • rodzina dłużnika;
  • rodzina komornika;
  • osoba obecna na licytacji w charakterze urzędowym;
  • licytant, który w poprzedniej licytacji wylicytował, ale nie uiścił zapłaty;
  • osoby, które mogą nabywać nieruchomości na podstawie zezwolenia organu państwowego, ale nie przedstawiły go wcześniej.

Podział sumy uzyskanej z egzekucji

Komornik w tym etapie dokonuje podziału uzyskanej kwoty pomiędzy wierzycieli. Sporządza się plan podziału uzyskanej sumy. Sąd zatwierdza lub zmienia plan.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top