fbpx

„Frankowa” umowa Nordei uznana przez Sąd za nieważną!

Dobre wieści z Warszawy!

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r. uznał umowę kredytową Nordea-Habitat za nieważną w całości!  Zarzuty sformułowane przez kredytobiorców zyskały pełną aprobatę Sądu, który stwierdził, że umowa „frankowa” Nordei wobec braku określenia kwoty kredytu musi zostać uznana za nieważną w całości. Sąd uznał, iż kwestionowane klauzule nie wiążą konsumenta, a wobec braku możliwości ich zastąpienia, w umowie brak jakichkolwiek podstaw do ustalenia sposobu przeliczenia kwot wyrażonych w CHF na PLN i odwrotnie. Sąd w swoim uzasadnieniu odrzucił stanowisko zaprezentowane przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu o sygnaturze akt IV CSK 362/14, fakt ten napawa nas optymizmem. To już kolejne orzeczenie, w którym sądy niższych instancji nie zgadzają się ze błędnym stanowiskiem Sądu Najwyższego, które zakładało,  że nawet jeśli sposób przeliczeń był niejasny według treści zaskarżonych postanowień umownych, to z chwilą dokonania spłaty został skonkretyzowany, a w rezultacie niedozwolony (abuzywny) charakter tych postanowień został wyeliminowany.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w orzeczeniu o sygnaturze akt XVI C 2914/16, Sąd uznał, że umowa przedmiotowa umowa, wobec braku określenia kwoty kredytu, jest umową nieważną – zgodnie z art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy prawo bankowe. W analizowanej sprawie abuzywność postanowień umowy odnoszących się do głównych świadczeń stron implikowała całkowitą nieważność stosunku umownego. Bez określenia bowiem kwoty kredytu nie było również możliwe ustalenie wysokości zobowiązania wzajemnego powodów a pozwalającego na ustalenie wysokości należnych od nich rat kredytowych. Sąd zobligowany był przy tym nieważność umowy wziąć pod uwagę z urzędu, uwzględniając stanowisko powodów.

Miejmy nadzieję, że niedługo pojawią się kolejne korzystne dla kredytobiorców wyroki, które będą stwierdzały nieważność umów typu 2, czyli kredytów denominowanych w walucie obcej.

Link do orzeczenia: https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505200008003_XVI_C_002914_2016_Uz_2019-01-04_001

Zobacz również: kredyty frankowe – więcej informacji.
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top