fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Getin Noble Bank SA pokonany prawomocnie!

Getin Noble Bank SA przegrywa prawomocnie.

Umowa Getin Noble Bank SA nieważna!

 

Szanowni Państwo, niezmiernie miło jest nam poinformować o kolejnym prawomocnym rozstrzygnięciu tym razem w sporze z Getin Noble Bank SA!

W dniu wczorajszym tj. 7 lipca 2021 r., Sąd Apelacyjny w Łodzi dokonał zmiany wadliwego i antykonsumenckiego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z maja 2018 r.

Łącznie od złożenia pozwu do korzystnego rozstrzygnięcia dla naszych Klientów minęły ponad 4 lata.

Sąd Apelacyjny w Łodzi w dniu wczorajszym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14 maja 2018 r., który oddalał w całości wniesiony przez Nas pozew i zasądzał od Kredytobiorców na rzecz Banku kwotę 10.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Łodzi było jawnie sprzeczne z zasadami wypływającymi z dyrektywy 93/13 EWG. Oczywiście od maja 2018 r. linia orzecznicza, zwłaszcza w Sądzie Okręgowym w Łodzi stała się bardziej prokonsumencka. Przedmiotowy wyrok został przez Nas zaskarżony w całości, a nasza apelacja okazała się być słuszną oraz zasadną. Tym samym udało nam się w wyniku wniesienia trafnej apelacji zmienić niekorzystny wyrok Sądu pierwszej instancji tj. Sądu Okręgowego w Łodzi.

Getin pokonany!

 

Sąd Apelacyjny w Łodzi swoim wczorajszym rozstrzygnięciem zasądził na rzecz naszych Klientów:

tytułem zmiany wyroku I instancji – kwotę 75.857 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) zł; oraz kwotę 29 466,49 (dwadzieścia
dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć i 49/100) CHF oraz kwotę 11 834 (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) zł tytułem zwrotu kosztów procesu.”. (całość kwot dochodzonych pozwem)

Sąd zastosował w swoim orzeczeniu teorię dwóch kondykcji.

Sąd Apelacyjny w Łodzi zasądził ponadto od Banku na rzecz naszych Klientów  kwotę 9 100 (dziewięć tysięcy sto) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego; nakazuje pobrać od Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Apelacyjnego w Łodzi kwotę 4 553,77 (cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy 77/100) zł tytułem nieopłaconych kosztów opinii biegłego.

Samo postępowanie przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi trwało od lipca 2018 r., przed Sądem odwoławczym odbyły się łącznie 3 rozprawy plus termin publikacyjny. Na etapie postępowania apelacyjnego został przeprowadzony dowód z opinii Biegłego dotyczący wyliczenia nadpłaty powstającej w wyniku usunięcia z kwestionowanej umowy klauzul o charakterze niedozwolonym.

Podczas postępowania apelacyjnego Bank zgłosił zarzut zatrzymania wypłaty kwot zasądzonych na rzecz Kredytobiorców do czasu spłaty przez Kredytobiorców kwoty środków wypłaconych w wyniku uruchomienia kredytu (wypłaconego kapitału), powyższy zarzut zyskał aprobatę Sądu Apelacyjnego w Łodzi i został uwzględniony w wyroku Sądu Apelacyjnego. Bank na ostatniej rozprawie apelacyjnej wnosił o zawieszenie sprawy do czasu wydania uchwały przez Sąd Najwyższy. Sprzeciwialiśmy się temu stojąc na stanowisku, że nie jest to koniecznym do wydania wyroku w tej sprawie.

Więcej szczegółów co do samego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Łodzi będziemy mogli przedstawić po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia w sprawie.

Sprawa dotyczyła umowy Getin Noble Bank SA z listopada 2007 r. zawartej z Getin Bank Spółka Akcyjna DOM Oddział w Łodzi.

Getin – główne wadliwości umowy kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej

 

Inna wygrana naszej Kancelarii z Getin-em!

 

Przedmiotowa umowa kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej zawiera następujące klauzule o charakterze niedozwolonym:

Klauzula wypłaty kredytu

„§9 pkt 2 Umowy , W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana do CHF według kursu kupna walut określonego w Tabeli Kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.”

Klauzula spłaty kredytu

„ §10 pkt 3 Umowy, Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty.”

Cieszymy się z kolejnego prawomocnego wyroku uzyskanego przeciwko Bankom!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi przykładowymi prawomocnymi wyrokami uzyskanymi w sprawach „frankowych”

mBank prawomocnie pokonany!

Prawomocna nieważność umowy ING!

Prawomocna wygrana z PKO BP SA! Umowa „Własny Kąt” nieważna!

 

Sprawę prowadził radca prawny Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego

 

Chcesz sprawdzić, czy Ty również możesz pozwać Bank? Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu!


   

  Metryka sprawy:

   

  Sąd Apelacyjny w Łodzi

  I Wydział Cywilny

  Wyrok z dnia 7 lipca 2021 r.

  Sygnatura akt: I ACa 982/18

  Przewodniczący SSA Dariusz Limera, Sędziowie SSA Wiesława Kuberska, SSA Jacek Świerczyński

   

  Wyrok I instancji

  Sąd Okręgowy w Łodzi

  II Wydział Cywilny

  Wyrok z dnia 14 maja 2018 r.

  sygnatura akt: II C 1258/17

  Sędzia: Marek Kruszewski

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top