fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Getin Noble Bank SA pokonany! Zysk – 543 tysiące!

Getin Noble Bank SA pokonany!

Umowa Getin Noble Bank SA uznana za nieważną!

Kolejny sukces naszej Kancelarii w sporze z Bankiem! Tym razem pokonaliśmy Getin Noble Bank SA przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie. W zeszły piątek tj. 16 lipca 2021 r., Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 543.215,91 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście piętnaście złotych i 91/100 PLN) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wydania wyroku tj. od 16 lipca 2021 r.

Sąd zasądził również od Getin Noble Bank SA na rzecz naszych Klientów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sama umowa Getin Noble Bank SA w ustnym uzasadnieniu Sądu została uznana za nieważną, ze względu na istniejące w jej treści klauzule o charakterze niedozwolonym, nadużycie przez Bank przewagi informacyjnej oraz inne wady prawne. Po eliminacji z treści umowy klauzul o charakterze niedozwolonym przedmiotowa umowa nie mogła funkcjonować dalej w obrocie prawnym.

ZOBACZ TAKŻE – PRAWOMOCNA WYGRANA Z GETINEM! UMOWA NIEWAŻNA!

Sprawa dotyczyła umowy z września 2006 r., kwota kredytu wynosiła ponad 708 tysięcy złotych. Umowa została spłacona całkowicie we wrześniu 2011 r.

Co ciekawe, Kredytobiorcy przez 5 lat trwania umowy kredytowej (uwzględniając całkowitą spłatę) uiścili na rzecz Getin Noble Bank SA blisko 1.25 miliona złotych.

Swoim powództwem dochodziliśmy zwrotu wszystkich uiszczonych przez Kredytobiorców środków ponad wypłacony im kapitał.

Sama umowa zawiera następujące klauzule o charakterze niedozwolonym:

Getin Noble Bank klauzula wypłaty

§ 2 ust. 2 umowy o treści: „W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” – obowiązującego w dniu uruchomienia środków”

§ 4 ust. 2 umowy o treści: „Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do waluty wyrażonej w umowie – obowiązującego w dniu spłaty”

Klauzula spłaty

19 ust. 5 regulaminu o treści: „W przypadku kredytu indeksowanego w walucie obcej, kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów z dnia wpływu środków”.

Sąd Okręgowy w trakcie procesu zobowiązał Powodów do złożenia oświadczenia o rozumieniu wszelkich skutków prawnych związanych ze stwierdzeniem przez Sąd nieważności przedmiotowej umowy kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej. Powodowie złożyli takie oświadczenie na piśmie. Należy wskazać, że w tej sprawie Sąd powoływał się na najnowsze orzecznictwo w SN w zakresie „bezskuteczności zawieszonej” do czasu złożenia przez Konsumenta oświadczenia w zakresie skutków nieważności przedmiotowej umowy. Z tym oświadczeniem (Sąd doręczył pełnomocnikowi Banku na ostatniej rozprawie w dniu 16 lipca 2021 r. oświadczenie złożone przez Powodów) Sąd Okręgowy powiązał datę początkową naliczania odsetek za opóźnienie, wskazując, że dopiero od tego momentu umowa stała się „trwale” nieważna. W tym zakresie po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia rozważymy razem z Klientami możliwość wniesienia apelacji.

Analizując całą sprawę, należy wskazać, że opłacalnym jest dochodzenie roszczeń od Banków z tytułu umów spłaconych wiele lat temu. Również w takich przypadkach należy przeanalizować umowę i zastanowić się nad pozwaniem Banku.

Inna wygrana naszej Kancelarii z Getin-em!

Cieszymy się z kolejnego prawomocnego wyroku uzyskanego przeciwko Bankom!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi przykładowymi prawomocnymi wyrokami uzyskanymi w sprawach „frankowych”

mBank prawomocnie pokonany!

Prawomocna nieważność umowy ING!

Prawomocna wygrana z PKO BP SA! Umowa „Własny Kąt” nieważna!

 

Sprawę prowadził radca prawny Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego

 

Chcesz sprawdzić, czy Ty również możesz pozwać Bank? Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu!


  Metryka Sprawy

  Wyrok z dnia 16 lipca 2021 r.

  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

  III Wydział Cywilny

  Sygnatura akt: III C 36/20

  Przewodniczący: SSO Błażej Domagała

  Nasze publikacje w prasie

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top