fbpx

Kiedy można zamknąć rachunek bankowy?

 

Zgodnie z art. 730 kpc umowa rachunku bankowego zawarta na czas nieoznaczony może zostać rozwiązana w każdym momencie przez dowolną stronę. Jednakże bank może ją wypowiedzieć, tylko jeżeli zachodzą ku temu poważne przesłanki. Niezależnie od zdarzeń, które przyczyniły się do podjęcia decyzji o zamknięciu rachunku bankowego, umowa powinna zostać wypowiedziana bez potrzeby zachowania okresu wypowiedzenia. Konto nie zostaje zamknięte od razu. Najprawdopodobniej dojdzie do tego w ciągu najbliższych 30 dni.

W wypadku zajęcia rachunku bankowego przez komornika, nie ma żadnych przeszkód, aby wypowiedzieć umowę rachunku bankowego.

Artykuł 60 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe stanowi, iż umowa rachunku bankowego może zostać rozwiązana, jeżeli w ciągu dwóch lat nie zostanie dokonany żaden obrót na rachunku, pomijając fakt dodania odsetek. Stan środków na rachunku nie może przewyższać kwoty minimalnej, która została ustalona w umowie. Umowa zostaje rozwiązana samoistnie. Przepis ma zastosowanie, jeżeli w umowie nie zostały zawarte inne postanowienia.

Kodeks postępowania cywilnego reguluje kwestie dotyczące przeszkód, które uniemożliwiają wyegzekwowanie należnej kwoty (art. 889 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego). Jedną z nich jest wygaśnięcie umowy rachunku bankowego. Brak środków na rachunku lub brak wystarczającej kwoty znajdującej się na rachunku w celu pokrycia wszystkich egzekwowanych roszczeń, stają się utrudnieniami, które uniemożliwiają przekazanie środków. Innymi barierami są: zbieg egzekucji sądowej z administracyjną, dokonanie zajęcia na rzecz innego wierzyciela, które powoduje brak środków na zaspokojenie wszystkich wierzycieli.

Zgodnie z przytoczonymi powyżej argumentami, można stwierdzić, iż zajęcie rachunku bankowego przez komornika nie jest przeszkodą, aby dokonać zamknięcia rachunku bankowego. Każdy klient banku posiada możliwość likwidacji rachunku w memencie zajęcia przez komornika, pod warunkiem, że saldo na rachunku jest zerowe. Rachunek bankowy może ustać samoistnie, zgodnie z powyżej przedstawioną treścią art. 60 Prawa bankowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top