fbpx

Kolejny korzystny wyrok TSUE w sprawach „frankowych”

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok dotyczący materii kredytów frankowych. Sprawa procedowana przed TSUE dotyczyła kredytu frankowego udzielonego przez węgierski bank ERSTE.

Tytułem wprowadzenia do tematu kredytów na Węgrzech warto przywołać część komunikatu prasowego wydanego przez TSUE po ogłoszeniu wyroku:

„W 2014 r. Węgry przyjęły kilka ustaw (zwanych dalej „ustawami z 2014 r.”) w celu zmiany w szczególności pewnych nieuczciwych warunków w umowach kredytu wyrażonych w obcej walucie, w tym tego pozwalającego bankom na osiągnięcie zysków z tytułu różnicy wynikającej z zastosowania różnych kursów w momencie wypłaty i zwrotu kredytu. Niemniej jednak ustawy z 2014 r. nie obejmowały warunków tych umów w zakresie, w jakim te warunki dotyczyły ryzyka kursu walutowego, które zatem nadal obciążało podmiot zaciągający kredyt. Ustawy z 2014 r. stanowiły również, że podmiot zaciągający kredyt nie może ze skutkiem retroaktywnym (czyli ze skutkiem obejmującym okres przed datą wydania orzeczenia sądowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności) unieważnić umowy kredytu zawierającej nieprzewidziany w sposób bezpośredni w tych ustawach nieuczciwy warunek, taki jak ten dotyczący ryzyka kursu
walutowego.”

Po raz kolejny Trybunał dokonał jasnej wykładni zapisów Dyrektywy 93/13, wskazując, że przepisy wprowadzone przez ustawodawcę krajowego nie mogą być sprzeczne z celem Dyrektywy 93/13, czyli zapewnieniem Konsumentom efektywnej i pełnej ochrony ich interesów. Kredytobiorca węgierski nie może zostać pozbawiony możliwości żądania uznania umowy zawierającej klauzule niedozwolone za nieważną, a regulacje krajowe pozbawiające go tej możliwości są sprzeczne z prawem UE.

Wyrok w sprawie c-118/17 ma również duże znaczenie dla sytuacji prawnej polskich kredytobiorców, szczególnie w zakresie oceny skutków prawnych polskiej ustawy „antyspreadowej”. W dużym uproszczeniu TSUE stwierdziło, że późniejsze ustawy krajowe nie mogą ograniczać możliwości w dochodzeniu przez Konsumentów swoich praw.

Twierdzenia podnoszone przez Bank w trakcie procesów, jakoby ustawa „antyspreadowa” usunęła z umów kredytów indeksowanych do kursu waluty obcej lub kredytów denominowanych w walucie obcej są bezpodstawne w świetle orzecznictwa TSUE. (na marginesie, takie twierdzenia są również bezpodstawne na gruncie samej treści ustawy „antyspreadowej”, a konkretnie przepisów przejściowych zawartych w tej ustawie, wskazujących na brak retroaktywności ustawy „antyspreadowej”)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstem całego orzeczenia znajdującym się pod poniższym linkiem:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsfdocid=211709&mode=req&pageIndex=1&dir&occ=first&part=1&text&doclang=PL&cid=4224943&fbclid=IwAR3JVc333n5YuOEHKH0FYBspkEEtLQeEEMhZuWdcMt7K3DO009W0xcxH7OI

 

Zobacz również: kredyty frankowe – więcej informacji.
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top