fbpx

Millenium Bank prawomocna wygrana!

Prawomocne zwycięstwo w Warszawie w procesie z Millennium

Wyrok wydał Sąd Apelacyjny w Warszawie, apelację wniósł Bank Millenium od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

I instancja wygrana w całości

 

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowę kredytu hipotecznego zawartą z Bankiem za nieważną. Koszty procesu również zostały zasądzone na korzyść Powodów.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko Bankowi Millennium Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie

  1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. jest nieważna w całości;
  2. zasądza od Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie

na rzecz Powodów kwotę 355 987, 76 zł

(trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 76/100)

wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 października 2019 r. do

dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III. zasądza od Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie

Na rzecz Powodów kwotę 11 834 zł

(jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów

procesu, w tym kwotę 10 800 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych) tytułem zwrotu

kosztów zastępstwa procesowego.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

 

 

Nieuzasadnione dodatkowe wynagrodzenie Banku

Sąd popar naszą argumentację odnośnie kształtowania dowolnie spreadu, stosowanie różnorodzajowych kursów wymiany CHF przez Bank. Niejednoznaczność kształtowania kursów przez Bank, przy jednoczesnym braku odpowiednej informacji o ryzyku walutowym, uznać należy za wyraz nie tylko naruszenia dobrych obyczajów, ale także rażącego naruszenia interesów konsumenta. W prawidłowo sformułowanym i funkcjonującym stosunku prawnym, w którym zawarto klauzule przeliczeniowe, uzależnienie wysokości praw i obowiązków stron, winno opierać się na obiektywnych i niezależnych od stron czynnikach zewnętrznych.

 

Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanego praktycznie w całości 

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko Bankowi Millennium Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 r., sygn. akt III C 1757/18

  1. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie drugim częściowo, w ten sposób, że oddala powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 355 987,76 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) za okres od dnia 16 października 2019 roku do dnia zapłaty oraz zastrzega, że wypłata zasądzonej kwoty głównej następuje po zaofiarowaniu przez powodów kwoty 745 999,98 zł (siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy);
  2. oddala apelację w pozostałym zakresie;

III. zasądza od Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Powodów kwotę     8 050 zł (osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Zgłoszony zarzut zatrzymania pozwanego

Roszczenie powodów o zapłatę jest usprawiedliwione wobec nieważności Umowy, ale jest tamowane zgłoszonym zarzutem zatrzymania pozwanego Banku, dotyczącym jego własnego świadczenia. Jednocześnie pozwany nie skorzystał skutecznie z innych zarzutów: potrącenia lub skierowania wobec powodów własnego żądania o zapłatę. Zarzut zatrzymania, jako hamujący, nie musi być poprzedzony żądaniem zapłaty. Zabezpiecza on zobowiązaną stronę nieważnej Umowy przed wypłatą nienależnego świadczenia własnego w sytuacji, gdy druga strona nie zwróciła nienależnie pobranego świadczenia.

 

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny

Wyrok z dnia 21 grudnia 2021 r.

SSO Ewa Jończyk

Sygnatura akt: III C 1757/18

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny

Wyrok z dnia 19 stycznia 2023 r.

SSA Roman Dziczek

Sygnatura: I ACa 439/22

Czytaj o innych naszych wygranych sprawach !

 

Prawomocna wygrana z PKO w Szczecinie!

Fortis Bank SA pokonany w 13 miesięcy!

PKO Prawomocnie pokonany w Poznaniu!

Wszystkie sprawy prowadził  mec. Jacek Zandecki

 

Nasze publikacje w prasie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top