fbpx
03

Nakaz z Profi Credit SA? Pomożemy Ci!

Dostałeś nakaz zapłaty z PROFI CREDIT SA?

Jako kancelaria wyspecjalizowana w sporach konsumenckich, wielokrotnie dochodzimy słusznych praw naszych Klientów w Sądach. Jedną z naszych głównych specjalizacji są spory z firmami pożyczkowymi. Wielokrotnie na łamach naszych publikacji wspominaliśmy o sukcesach z PROFI CREDIT POLSKA SA. W naszym ostatnim wpisie pisaliśmy o prawomocnej wygranej z PROFI CREDIT POLSKA SA. O tym sukcesie mogą Państwo przeczytać poniżej:

WYGRANA Z PROFI CREDIT

Dzisiejszy wpisem wrócimy do innej sprawy z PROFI CREDIT POLSKA SA, a konkretnie do uzasadnienia pisemnego prawomocnego wyroku w tej sprawie.

W sprawach wytaczanych przez PROFI CREDIT POLSKA SA liczy się działanie Klienta. Szybkie zgłoszenie się do kancelarii i przedstawienie swojej sprawy pomaga nam w podjęciu skutecznej obrony przed Sądem.

GŁÓWNE WADLIWOŚCI UMÓW PROFI CREDIT POLSKA SA

Istnieje wiele wadliwości owych umów, głównie w postaci klauzul o charakterze niedozwolonym, mechanizmów służących obejściu przepisów o odsetkach maksymalnych itd.

Wady związane z zapisami dotyczącymi „Twój Pakiet”.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze tezy prawomocnego uzasadnienia uzyskanego przeciwko PROFI CREDIT POLSKA SA w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię.

Wysokość kosztów pozaodsetkowych w umowie PROFI CREDIT POLSKA SA

Nie ulega wątpliwości, że w niniejszej sprawie wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, nie przekraczała wyznaczonych limitów, które zostały wyrażone w art. 36a u.k.k., co zostało prawidłowo ustalone przez Sąd Rejonowy, jednakże okoliczność, że obowiązuje ustawowy limit kosztów pozaodsetkowych nie wyłączała kontroli konkretnych postanowień wzorca umowy, które odnoszą się do takich kosztów, pod kątem skuteczności ich inkorporacji do stosunku prawnego oraz pod względem ich abuzywności
(T. Czech, Limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, M. Pr Bankowego, 2016, nr 2). Nadto, wskazać należy, iż limitowanie w myśl art. 36a u.k.k. rozmiaru całości obciążeń konsumenta z tytułu kosztów pozaodsetkowych pożyczki nie może być interpretowane jako uprawnienie pożyczkodawcy do dowolnego określania wielkości poszczególnych składników tych kosztów – bez uwzględnienia treści art. 3851 § 1 k.c. – o ile tylko ich suma nie przekroczy granicy zakreślonej przez ustawodawcę (wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8 maja 2019 r., III Ca 8/19).

KLAUZULE ABUZYWNE W UMOWIE POŻYCZKI

Sąd Okręgowy wskazuje, iż postanowienia umowy pożyczki dotyczące wynagrodzenia prowizyjnego oraz opłaty za tzw. „Twój Pakiet” mogły podlegać kontroli pod kątem ich abuzywności. Pod pojęciem „świadczenia głównego” należy rozumieć świadczenia objęte postanowieniami przedmiotowo istotnymi danej umowy (essentialia negotii), czyli świadczenia, które zmierzają do osiągnięcia celu umowy i pozwalają na identyfikację określonego typu stosunku prawnego (zob. K. Zagrobelny [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2004, s. 909; M. Skory, „Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta”, Zakamycze 2005, s.179-180). Wskazać należy, iż zgodnie z art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Z treści przywołanego przepisu wynika, że do essentialia negotii pożyczki należy zobowiązanie dającego pożyczkę do przeniesienia przedmiotu pożyczki na własność biorącego. (zob. P. Nazaruk Art. 720. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2014) Przyjmuje się, że do essentialia negotii umowy pożyczki należy oznaczenie stron i określenie ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz zobowiązanie się do ich przeniesienia, a nadto obowiązek zwrotu przedmiotu pożyczki (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 września 2015 r., sygn. I ACa 332/15, LEX nr 1956958).

TWÓJ PAKIET

 

Zatem sama możliwość zastrzeżenia w umowie pożyczki wynagrodzenia w formie prowizji, czy też tzw. „Twojego Pakietu”, nie świadczy o tym, że postanowienia te należą do essentialia negotii umowy i są świadczeniem głównym. W tym miejscu warto również wskazać na art. 5 pkt 6 w zw. art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim, z którego wynika, że w całkowity koszt pożyczki wchodzą „odsetki” i „prowizje”. Odsetki od kapitału, ze swej natury stanowią wymiar należnego kredytodawcy ekwiwalentu za udzielenie pożyczki, stanowiąc inny wymiar kosztu kredytu. Z kolei „prowizja” określa koszty związane z samym przygotowaniem zawarcia umowy i jej zawarciem. Powyższe zaś oznacza, że wszelkie należności objęte umową niezależnie od terminologii użytej w umowie, a których to celem jest rekompensata przedsiębiorcy pożyczkowemu kosztów obsługi kredytu, ewentualnie, również rekompensaty ryzyka związanego z zawarciem umowy stanowią „prowizję” w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim. Mając powyższe na względzie należy uznać, że Sąd I instancji zasadnie dokonał analizy postanowień umowy dot. opłaty za tzw. „Twój Pakiet” oraz wynagrodzenia prowizyjnego. W tym miejscu Sąd Okręgowy przychyla się do rozważań Sądu Rejonowego, że postanowienia ustalające opłatę za tzw. „Twój Pakiet” niewątpliwie prowadziły do kształtowania praw pozwanego jako konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Wskazać jeszcze należy, iż w treści art. 3531 k.c. wyznaczono granice swobody umów, stanowiąc, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Przepis powyższy stanowi wyraz jednej z podstawowych zasad obowiązujących w prawie zobowiązań, a mianowicie zasady swobody (wolności) umów. Z normy tej można wyprowadzić wniosek, że zasada swobody umów wiąże się z czterema zasadniczymi cechami, a mianowicie: istnieje swoboda zawarcia lub nie zawarcia umowy, istnieje możliwość swobodnego wyboru kontrahenta, treść umowy może być przez strony kształtowana w zasadzie w sposób dowolny, forma umowy również w zasadzie zależy od woli stron. W istocie zatem pożyczkobiorca nie mógł zawrzeć umowy pożyczki bez jednoczesnego wyrażenia zgody na wykup dodatkowych uprawnień w postaci „Twojego Pakietu”. W konsekwencji powyższego należy uznać, że strony nie łączył stosunek zobowiązaniowy o charakterze dobrowolnym, w którym autonomicznie decydowały na jakich warunkach ma zostać zawarta między nimi umowa.

WYNAGRODZENIE PROWIZYJNE

 

W rozpatrywanej sprawie postanowienie ustalające wynagrodzenie prowizyjne niewątpliwie prowadziło do kształtowania praw pozwanego jako konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, bowiem pożyczkodawca jako silniejsza strona stosunku prawnego nałożył na pozwanego obowiązek zapłaty prowizji za udzielenie pożyczki, która winna zostać ustalona w powiązaniu z konkretnymi kosztami czynności związanych z zawarciem umowy. Rolą Sądu oceniającego w konkretnej sprawie zasadność tego rodzaju roszczeń, dochodzonych przez pożyczkodawcę, jest ustalenie czy wysokość prowizji nie została zastrzeżona w nadmiernej wysokości, z jednej strony nieproporcjonalnej w stosunku do rozmiaru korzyści zaspokajających interesy konsumenta, z drugiej powodujących niczym nieuzasadnione przysporzenie po stronie instytucji kredytowej. Wysokość prowizji stanowi prawie 100 % kwoty udzielonej pożyczki, tym samym należy uznać, iż świadczenia, które zostały zaoferowane pozwanemu w zamian za prowizję nie odpowiadają opłacie, którą musi ponieść konsument. Z tych względów postanowienie umowne dotyczące naliczenia prowizji Sąd Rejonowy trafnie uznał za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumenta.

Zostałeś pozwany przez Profi Credit Polska SA? Skontaktuj się z nami w celu podjęcia obrony w Sądzie!

 


  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top