fbpx
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Odszkodowanie za uchwalenie planu zagospodarowania

Odszkodowanie za uchwalenie planu zagospodarowania

Negatywne skutki uchwalenia przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu zagospodarowania mogą prowadzić do roszczeń, których domagać będą się właściciele konkretnych posesji, gruntów, obiektów.

Uchwalenie powyższego planu jest obowiązkiem, jaki musi wykonać dana gmina. Niestety właściciele lub użytkownicy wieczyści napotykają z tego powodu negatywne skutki.

Negatywne skutki uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Konieczność zaprzestania użytkowania danej nieruchomości jest jedną z negatywnych zmian po uchwaleniu planu zagospodarowania. Najczęściej skutek ten wywołany jest tym, że teren, na który była prowadzona działalność gospodarcza przekształcony zostanie na teren rekreacyjny. Innym przykładem jest zaplanowanie budowy ruchliwej i hałaśliwej drogi w pobliżu nieruchomości. Najgorszym jednak ze scenariuszy wydaje się być przeprowadzenie drogi dojazdowej przez teren danej nieruchomości.

Skutkiem powyższych wariantów jest zmniejszenie się wartości nieruchomości, przez co właściciel lub użytkownik wieczysty ponosi ogromną szkodę. Dlatego każda gmina wykonująca plan zagospodarowania przestrzennegoma obowiązek naprawy każdej szkody wyrządzonej na rzecz właściciela.

Roszczenia związane z uchwaleniem lub zmianą danego planu zagospodarowania przestrzennego

Główne roszczenia wysuwane w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania:

 • wypłata odszkodowania;
 • wykupienie nieruchomości lub określonej jej części.

Powyższe roszczenia mogą przysługiwać, w sytuacji kiedy:

 • dotychczasowe korzystanie z nieruchomości jest niemożliwe lub ograniczone w znaczny sposób;
 • wartość nieruchomości ulega obniżeniu.

Wybór roszczenia należy do poszkodowanego.

Alternatywa roszczeń

Gmina może zaoferować nieruchomość zamienną. Wówczas między stronami zawierana jest umowa zmiany. Wzajemne roszczenia wygasają w momencie zawarcia tej umowy. Nieruchomość przyznawana jest z zasobu nieruchomości odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.  Uprawniony ma prawo do tego, aby wyrazić zgodę na przyznanie mu odszkodowania w tej formie. W przypadku braku zgody właściciela, organ zmuszony jest do wypłaty odszkodowania. Jeżeli nieruchomość zamienna ma niższą wartość, niż dotychczasowa nieruchomość, wówczas właścicielowi należy wypłacić dopłatę w ramach odszkodowania.

Jeżeli właściciel chce zbyć swoją nieruchomość, także należy mu się odszkodowanie, jeżeli dana wartość nieruchomości uległa obniżeniu. W tym wypadku odszkodowanie może być równe obniżeniu wartości nieruchomości.

Każda wypłata odszkodowania jest uzależniona od wystąpienia poniższych warunków:

 • gmina uchwala lub modyfikuje plan zagospodarowania przestrzennego;
 • wartość nieruchomości ulega obniżeniu na skutek uchwalania lub zmiany planu zagospodarowania;
 • właścicielowi zależy na sprzedaży nieruchomości.

Wysokość odszkodowania odpowiada kwocie o jaką wartość danej nieruchomości zmniejszyła się. Jest to różnica pomiędzy wartością nieruchomości przed uchwaleniem (zmianie) planu zagospodarowania, a wartością nieruchomości po uchwaleniu planu. 

Właściciel, który dokonuje zbycia nieruchomości, a wartość jej uległa obniżeniu może wysunąć roszczenie odszkodowawcze. Jest ono równe obniżeniu wartości nieruchomości.

Odszkodowanie liczone jest na dzień sprzedaży nieruchomości. Właściciel lub użytkownik wieczysty może zgłosić swoje roszczenie w terminie 5 lat od dnia, w którym zaczął obowiązywać plan zagospodarowania.

Zbyciem nieruchomości nie jest zniesienie współwłasności w trakcie podziału majątku dorobkowego małżonków.

Wysokość odszkodowania

 

Odszkodowanie odpowiada rzeczywistej szkodzie, którą poniesie właściciel lub użytkownik wieczysty.

Uchwalenie lub zmiana planu zagospodarowania przestrzennego może się również wiązać z korzyścią na rzecz właściciela. Wówczas wartość nieruchomości może wrosnąć. Właściciel lub użytkownik wieczysty zmuszony jest do uiszczenia opłaty planistycznejna rzecz gminy. Opłata jest pobierana, jeżeli właściciel chce zbyć nieruchomość. Wysokość tej opłaty jest ustalana w stosunku %do wzrostu wartości nieruchomości. Nie może przekroczyć 30% wzrostu wartości.

Inne nasze publikacje na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Chcesz poznać swoje prawa związane z uchwaleniem przez Gminę planu zagospodarowania przestrzennego? Skontaktuj się z nami!

 


   

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top