fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Prawomocna wygrana z ING! Apelacja banku oddalona!

PRAWOMOCNA WYGRANA Z ING!

Szanowni Państwo,

Nowy Rok rozpoczął się dla naszej kancelarii od wygranej z PKO BP SA z tytułu umowy NORDEA HABITAT https://www.zandecki.pl/wygrana-umowa-nordea-habitat-uznana-za-niewazna/ przed Sądem Okręgowym w Katowicach.

W dniu wczorajszym ponownie w Katowicach odnieśliśmy duży sukces. Wygraliśmy prawomocnie z ING BANK ŚLĄSKI SA!

Sąd Apelacyjny w Katowicach na posiedzeniu niejawnym wyrokiem z dnia 11 stycznia 2021 r., sygnatura akt I ACa 569/20 oddalił w całości apelację ING BANK ŚLĄSKI SA z siedzibą w Katowicach od korzystnego wyroku dla Kredytobiorców wyroku pierwszej instancji, ustalającego w sentencji nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej. O wyroku pierwszej instancji pisaliśmy w poniższym wpisie https://www.zandecki.pl/umowa-ing-niewazna-niewaznosc-wpisana-w-sentencji-wyroku/

Sąd Apelacyjny w Katowicach zasądził solidarnie na rzecz Powodów solidarnie od pozwanego banku kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Pozew w pierwszej instancji został złożony w styczniu 2018 r., prawomocne rozstrzygnięcie zapadało równo po 3 latach od wniesienia pozwu.

Warto w tym miejscu przywołać podsumowanie uzasadnienia Sądu Okręgowego w przedmiotowej sprawie:

Arbitralny kurs

 

„Usunięcie z umowy niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej, zgodnie z którą wysokość rat kredytu ustalana jest w oparciu o ustalany przez bank kurs sprzedaży CHF, wpływa na zmianę głównego świadczenia kredytobiorcy, które, jak wskazano wyżej, stanowi element głównego przedmiotu umowy kredytu.

Brak przepisu dyspozytywnego

 

Nie ma przy tym możliwości wypełnienia powstałej w umowie luki postanowieniem wynikającym z przepisu dyspozytywnego w postaci art. 358 k.c., wskazującego na możliwość stosowania do przeliczania zobowiązań kursu średniego NBP. Sporna umowa zawarta została w roku 2008 r. a ww. przepis, w brzmieniu nadanym mu ustawą z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo dewizowe, wszedł w życie w styczniu 2009 r. W niniejszej sprawie określony w umowie bankowy kurs CHF nie może być zatem, nawet za zgodą stron, zastąpiony innym kursem, w tym kursem średnim NBP

Nieważność umowy ING

 

Nieważność umowy po usunięciu z niej klauzuli indeksacyjnej wynika także ztreści art. 3531 k.c. Kredyt indeksowany do waluty obcej charakteryzuje wprowadzenie do umowy mechanizmu indeksacji oraz oprocentowania ustalanego w oparciu o stawkę właściwą dla tej waluty (w przypadku spornej umowy – LIBOR). Postanowienia te wyznaczają naturę tak ukształtowanego stosunku prawnego, a pominięcie któregoś z nich wypaczyłoby gospodarczy sens umowy.”

Podsumowując, w dniu wczorajszym korzystny wyrok pierwszej instancji stał się prawomocny!

W najbliższych dniach wystosujemy do banku żądanie o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki.

Aktualizacja artykułu. Bank zwrócił na rzecz naszego Klienta ponad 209 tysięcy złotych. Bank ING przelał na konto naszego Klienta całość kwoty spłaconej ponad kapitał.

Załączamy poniżej potwierdzenie wykonania przelewu

wykonanie prawomocnego wyroku ING

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Metryka sprawy:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 stycznia 2021 r.

Sygnatura akt: I ACa 569/20 (sygnatura akt I instancji SO Katowice II C 69/18)

Skład orzekający:

Przewodniczący  Sędzia        SA Mieczysław Brzdąk

Sędziowie:                              SA Joanna Naczyńska (spr.)

SA Lucyna Morys-Magiera

SPRAWDŹ BEZPŁATNIE SWOJĄ UMOWĘ Z ING! ZOSTAW NAM SWOJE DANE.


    Zadzwoń
    +48 733 805 605
    Zadzwoń
    Scroll to Top