fbpx

Prawomocnie przeciwko Getin Bank!

Kolejny prawomocny wyrok przeciwko  GETIN!

Z radością informuję,  o kolejnym zwycięstwie  w sporach frankowych! Uzyskałem  korzystny wyrok przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Występowałem w imieniu moich Klientów w zakresie umowy z 2007 r., która została spłacona, nie występowaliśmy więc o ustalenie jej nieważności, ale tylko o zapłatę.

Pełna wygrana – zapłata  przeszło 500 tys. zł!

Sąd Apelacyjny utrzymał  w zasadniczym zakresie w mocy rozstrzygniecie Sądu Okręgowego w Warszawie – Sygnatura akt: III C 36/20

I tak wyrok SO o treści:

Po rozpoznaniu 16 lipca 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko Getin Noble Bank Spółce Akcyjnej w Warszawie o ustalenie ewentualnie o zapłatę Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie:

  1. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów solidarnie kwotę 543.215,91 (pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście piętnaście 91/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 lipca 2021 r. do dnia zapłaty;
  1. w pozostałym zakresie oddala powództwo;
  2. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów solidarnie kwotę 11.817 (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

SA podzielił w pełni naszą argumentację prawną dotyczącą wad prawnych umowy uznając rozstrzygniecie SO za słuszne.

Sąd Apelacyjny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 16 lipca 2021 r., sygn. akt III C 36/20:

  1. prostuje z urzędu oczywistą niedokładność w komparycji zaskarżonego wyroku w ten sposób, że w oznaczeniu przedmiotu postępowania eliminuje słowa ,,o ustalenie ewentualnie”;
  2. zmienienia zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym w ten sposób, że oddala powództwo, co do odsetek ustawowych za opóźnienie od wskazanej tam kwoty za okres od dnia 16 lipca 2021 r. do dnia 30 lipca 2021 r. oraz w punkcie pierwszym i drugim w ten sposób, że eliminuje nałożony na pozwanego obowiązek solidarnego spełnienia zasądzonych na rzecz powodów i wskazanych tam świadczeń;
  3. oddala apelację w pozostałej częśc
  4. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8 100,00 zł (osiem tysięcy sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Zarzut zatrzymania i potrącenia nie został uwzględniony!

Sąd Apelacyjny oddalił apelację i nie uwzględnił  ani zarzutu zatrzymania ani zarzutu potracenia.

Z uzasadnienia wyroku: Za bezzasadną należało uznać apelacje pozwanego w części, w której pozwany podnosi zarzut potrącenia oraz zarzut zatrzymania.  Pozwany doręczył pełnomocnikowi powodów pismo zawierające zarzut potrącenia oraz zarzut zatrzymania, o tyle nie przedstawił dowodów dokonania skutecznego wezwania strony powodowej do zapłaty potrącenia należności i oświadczenia o potrąceniu oraz oświadczenia o skorzystaniu z prawa zatrzymania.

W konsekwencji nie sposób uznać, że przedstawiona do potrącenia wierzytelność była wymagalna oraz że dokonał on skutecznego potrącenia. Wskazać należy również, że nie zrealizował skutecznie przysługującego mu prawa zatrzymania, określonej wierzytelności do czasu zaoferowania mu określonej i oznaczonej, co do wysokości wierzytelności wzajemnej przysługującej mu wobec powodów. W konsekwencji oba podniesione przez pozwanego zarzuty uznać należy za nieskuteczne.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

 

Inne moje zwycięstwa ze spraw frankowych!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi sukcesami w sporach frankowych !

Prawomocna wygrana z PKO w Szczecinie!

Prawomocna wygrana z umowy Nordea! 

Umowa Nordea nieważna!

Wygrana z PKO BP SA! Umowa z 2009 r.!

 

Sprawę prowadził  mec. Jacek Zandecki

 

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny

Wyrok z dnia 16 lipca 2021 r.

SSO Błażej Domagała

Sygnatura akt: III C 36/20

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Wyrok z dnia 10 stycznia 2023 r.

SSA Marcin Strobel

Sygnatura akt: VI ACa 936/21

 

Nasze publikacje w prasie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top