fbpx
newsy

Prezes UOKiK-u w drodze decyzji nr DOIK-12/2017 nakłada na Bank Millennium karę pieniężna w związku ze stosowaniem praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.

Na oficjalnej stronie Banku Millennium została opublikowana wersja jawna decyzji z dnia 27 grudnia 2017 r. o nr DOIK-12/2017, w której Prezes UOKiK-u nałożył na Bank Millennium karę między innymi pieniężną w kwocie ponad 20 milinów złotych.Kara została nałożona za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, które polegało na wprowadzanie w błąd konsumentów. Postępowanie dotyczyło kwestii umieszczania przez Bank Millennium w Pismach do kredytobiorców posiadających kredyt indeksowany do waluty CHF, głównie w odpowiedziach na reklamację informacji, że wyrok Sądu o sygnaturze VI Aca 420/11 (sławny wyrok uznający klauzule waloryzacyjne za abuzywne, w następstwie czego klauzule zakwestionowane klauzule zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych)  ma charakter konstytutywny. Najprościej mówiąc, Bank informował w swoich pismach, że skutki przywoływanego powyżej wyroku działają tylko na przyszłość, czyli idąc tym tokiem rozumowania tylko dla umów zawieranych po dniu wydania wyroku przez sąd (czyli po 21 października 2011r.). Takie stanowisko prezentowane przez bank jest niezgodne z polskim porządkiem prawnym. W naszej praktyce niejednokrotnie spotkaliśmy się z takim stanowiskiem banku w odpowiedziach na wnoszone w imieniu naszych klientów reklamacje do Banku Millennium. Nasuwa się pytanie,czy nałożona na Bank Millennium kara zmieni podejście banków do sporządzania odpowiedzi na reklamację w trybie przepisów ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, które obecnie naszym zdaniem pozostawiają wiele do życzenia.

Decyzja  na dzień dzisiejszy jest nieprawomocna.

 

link do wersji jawnej decyzji Prezesa UOKIKu: https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/26436695/2017.12.29_Decyzja_nr_DOIK_12_2017_wersja_jawna.pdf

Zobacz również: kredyty frankowe – więcej informacji.
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top