fbpx

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – Podstawowe informacje

Dzisiejszy krótki artykuł ma na celu syntetyczne przedstawienie instytucji skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Niejednokrotnie w naszej praktyce pomagaliśmy klientom w sporach z organami administracji w przypadku, gdy decyzje były dla nich niekorzystne oraz sprzeczne z prawem. Co możemy zrobić w sytuacji, gdy organ II instancji wydał dla nas niekorzystną decyzję administracyjną? Odpowiedzią na to pytanie, może być wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zapraszamy do lektury poniższych treści, które przybliżą Państwu istotę, zakres i inne ważne informacje związane ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Skarga administracyjna może być złożona w wypadku wyczerpania środków zaskarżenia. W sytuacji, kiedy nie można złożyć zażalenia, odwołania albo ponaglenia.

Cel skargi

Przeprowadzenie postępowania w celu sprawdzenia decyzji wydanej przez organ II instancjii usunięcia z obrotu decyzji niezgodnej z prawem.

Kto może złożyć skargę?

Kwestię tą reguluje art. 50 ustawy o Postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 roku.

 • każda strona, która ma w tym interes prawny;
 • Prokurator;
 • Rzecznik Praw Dziecka;
 • Rzecznik Praw Obywatelskich;
 • organizacja społeczna.

Przesłanki złożenia skargi do WSA:

 • niesatysfakcjonująca decyzja organu II instancji;
 • decyzja, która została wydana niezgodnie z prawem;
 • decyzja, która przyznaje rację odwołującemu, ale nie rozstrzyga sprawy.

Co może być przedmiotem skargi do WSA?

Skargi na:

 • decyzję lub postanowienia;
 • inne akty i pisemne interpelacja podatkowe;
 • akty prawa miejscowego;
 • akty nadzoru;
 • bezczynność organu;
 • inne akty i czynności.

Forma skargi

Wymaga sformułowania zarzutów naruszenia prawa przez organ, który wydał wadliwą decyzję. Warto przygotować dobre i precyzyjne uzasadnienie, gdyż wtedy można spodziewać się skutecznego rozwiązania sprawy.

Inne elementy:

 • oznaczenie sądu, do którego kierowana jest skarga (art. 46 § 1 pkt. 1);
 • dane stron i ich przedstawicieli oraz pełnomocników (art. 46 § 1 pkt. 1);
 • oznaczenie rodzaju pisma (art. 46 § 1 pkt. 2);
 • treść wniosku (art. 46 § 1 pkt. 3);
 • podpis skarżącego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt. 4);
 • załączniki (odpisy skargi i dowody) (art. 46 § 1 pkt. 5);
 • wskazanie zaskarżonej decyzji (art. 57 § 1 pkt. 1);
 • oznaczenie organu, który zawinił (art. 57 § 1 pkt. 2);
 • określenie naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt. 3);
 • pełnomocnictwo- jeśli strona jest reprezentowana (art. 46 § 3).

Jeśli skarga będzie obarczona jakimkolwiek brakami formalnymi Sąd wezwie nas jako skarżących do uzupełnienia ich w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania przez nas pisma z Sądu zatytułowanego „Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi”

Termin

Termin wniesienia skargi wynosi 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia (art. 53 § 1). Prokurator, Rzecznik Praw Dziecka lub Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wnieść skargę w ciągu 6 miesięcy od daty dostarczenia rozstrzygnięcia lub w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie aktu (art. 53 § 3).

Skarga składana na bezczynność organu lub przewlekłe postępowania można wnieść w każdym momencie, po wcześniejszym ponagleniu organu, którego dotyczy sprawa.

Tryb dostarczenia

Skarg jest wnoszona za pośrednictwem konkretnego organu, którego dotyczy postępowanie i jest przedmiotem skargi. Organ przekazuje skargę do właściwego sądu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w ciągu 30 dni od dostarczenia.

Przykład:

Chcemy skarżyć rozstrzygnięcie niekorzystne dla nas rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Stwierdzamy, że właściwym dla wniesienia sprawy będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Powstaje pytanie, na jaki adres i do jakiego organu należy przesłać naszą skargę? Zgodnie z przepisami, naszą skargę do WSA powinniśmy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, czyli w naszym przykładzie będzie to Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu.

Przebieg postępowania

Wojewódzki Sad Administracyjny sprawdza, czy skarga podlega odrzuceniu, czy też można ją rozpoznać.

Przykłady spraw, które WSA może odrzucić:

 • dana sprawa nie mieści się we właściwościach sądu administracyjnego (art. 58 § 1 pkt. 1);
 • skarga została wniesiona po upływie terminu (art. 58 § 1 pkt. 2);
 • skarga posiadała braki formalne i nie zostały one uzupełnione w oznaczonym czasie (art. 58 § 1 pkt. 3);
 • sprawa jest już rozpatrywana lub prawomocnie osądzona (art. 58 § 1 pkt. 4).

Jeśli nasza skarga zostanie odrzucona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, to na to postanowienie WSA przysługuje nam skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uczestnicy mogą czynnie brać udział w postępowaniu. Udział stron jest, jednakże dobrowolny, jeżeli ktoś się nie stawi, to nie hamuje to postępowania. Wyjątkiem są sprawy, kiedy sąd uznaje, że uczestnictwo w nich jest obowiązkowe.

Sędzia rozpoczyna od przedstawienia stanu sprawy wraz z uwzględnieniem zarzutów. Następnie strony zgłaszają swoje żądania oraz wnioski, jeżeli jest to konieczne to składają wyjaśnienia. Sąd może przeprowadzić dowody z dokumentów.

Orzeczenie sądu

Sąd oddala lub uwzględnia skargę.

Decyzja zostaje uchylona, jeśli sąd stwierdzi:

 • naruszenie prawa materialnego, które wpłynęło na efekt sprawy;
 • naruszenie prawa, które umożliwia wznowienie postępowania administracyjnego;
 • inne naruszenie przepisów.

Decyzja może być uznana za nieważną w całości lub częściowo, w takiej sytuacji sąd uwzględnia skargę.

Sąd nie ma prawa wydać niekorzystnego orzeczenia, chyba, że stwierdzi, iż istnieją ku temu przesłanki. Decyzja nie może być mniej korzystana od poprzedniej.

Jeżeli decyzja zostanie uchylona, a orzeczenie jest prawomocne, organ jest zmuszony do wydania nowej decyzji.

Opłaty

Skarga do WSA jest odpłatna. Kwota jest zależna od konkretnej rozpatrywanej sprawy. Opłata nie może być niższa niż 100 zł.

Niektóre sprawy są zwolnione z opłat. Sprawy dotyczą:

 • pomocy i opieki społecznej;
 • statusu bezrobotnego;
 • zasiłków;
 • chorób zawodowych;
 • świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych;
 • stosunku pracy;
 • ubezpieczeń społecznych;
 • dodatków mieszkaniowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top