fbpx

KLAUZULE ABUZYWNE

Klauzule abuzywne

Umowy kredytów „frankowych” zawierają wiele różnych zapisów niedozwolonych czyli klauzul abuzywnych. Kwestia klauzul waloryzacyjny została omówiona, przy okazji Kredytu TYPU 1. Inne klauzule abuzywne, które można kwestionować przy okazji powództwa o „przewalutowanie” to:

Ubezpieczenie pomostowe

To składka ubezpieczeniowa za okres pomiędzy zawarciem umowy kredytowej a wpisem (prawomocnym) hipoteki do księgi wieczystej. Samo ubezpieczenie tego typu nie jest niczym nielegalnym. Bank chciał mieć zabezpieczenie w okresie przejściowym – zanim hipoteka nie zostanie wpisana. Sposób jednak w jaki banki zapisywały to postanowienie w umowie był wadliwy i stanowi klauzulę niedozwoloną.

Abuzywność przejawiała się tym, iż:

  • banki pobierały z góry od kredytobiorcy „opłatę za przystąpienie do ubezpieczenia pomostowego”, gdzie trudno dopatrzyć się adekwatności świadczeń oraz umocowania w prawie ubezpieczeniowym. Obok tej opłaty pobierana była też „normalna” składka ubezpieczeniowa adekwatna do okresu ochrony ubezpieczeniowej.
  • banki pobierały składkę za okres nie od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia uprawomocnienia się wpisu do KW (tak byłby prawidłowo) ale za okres od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia fizycznego dostarczenia do banku wypisu z KW z wpisaną hipoteką.

Takie praktyki banków uznane zostały za nielegalne. Na podstawie ugruntowanego orzecznictwa można wnioskować o zwrot nadpłaconej składki ubezpieczeniowej. Można się tego domagać realnie w sądzie, tym bardziej iż taka interpretacja jest zgodna z wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 sierpnia 2009 roku, Sygn. akt XVII AmC 512/09, klauzula nr 1740 o opłacie pomostowej. W opinii sądu dostarczenie do Banku wpisu hipoteki na rzecz Banku jest czynnością stricte techniczną i nie może stanowić podstawy do określania przez Bank momentu zaprzestania pobierania opłaty pomostowej. Opłata może być pobierana jedynie do chwili uzyskania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku.

Uwaga! O uznanie tej klauzuli za abuzywną i zwrot składki ubezpieczeniowej można się domagać przy okazji powództwa o przewalutowanie przy pozwie indywidualnym lub „hybrydowym”.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Banki nagminnie „omijały” kwestie wymaganego wkładu własnego, nie wymagając go w ogóle albo godząc się na wkład własny w niskiej wysokości, w zamian za dodatkowe zabezpieczenie kredytu., w formie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (NWW). Samo takie ubezpieczenie nie jest nielegalne ale w większości umów kredytowych konstrukcja tego zabezpieczenia była wadliwa bo to Bank zawierał z Towarzystwem Ubezpieczeń umowę ubezpieczenia a tylko jej kosztami był obciążany klient. Ć Tak nie powinno być. Dodatkowo wzrost kursu CHF doprowadził do tego, iż uzbierany z wkład własny w wymaganej wysokości stopniał formalnie i banki zaczęły żądać kolejnych opłat. Opłaty z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego są klauzulą niedozwoloną zakwestionowaną kilkakrotnie przez Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów np. wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2012 r. Sygn.akt XVII AmC 2600/11. Klauzulą nr 6068. Pozwanym był BRE Bank SA oraz zakwestionowana klauzula brzmi “Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. […] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji”

Uwaga! O uznanie tej klauzuli za abuzywną i zwrot składki ubezpieczeniowej można się domagać przy okazji powództwa o przewalutowanie przy pozwie indywidulanym lub „hybrydowym”.

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top