fbpx

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu

Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości jakie powodowane są przez urządzenia przesyłowe (kable, rury, światłowody, itd.) usytuowane na jej terenie można z powodzeniem rekompensować ustanowieniem odpowiedniej służebności.

Nowelizacja kodeksu cywilnego jaka miała miejsce w 2008 roku wprowadziła do prawa cywilnego nową instytucję zwaną służebnością przesyłu. Służebność przesyłu jest definiowana jako ograniczone prawo rzeczowe, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektryczne.

Za ustanowienie służebności przesyłu właścicielowi nieruchomości przysługuje odpowiednie wynagrodzenie. Może być to świadczenie jednorazowe bądź okresowe. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju urządzeń przesyłowych, ich usytuowania (np. linia podziemna czy naziemna), rodzaju ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości jakie powodują urządzenia przesyłowe oraz co bardzo istotne wartości samej nieruchomości dotkniętej ww. ograniczeniami.

Służebność tą można ustanowić w drodze aktu notarialnego lub sądownie. Z doświadczenia można stwierdzić, iż polubowne załatwienie sprawy należy do rzadkości, chociaż na zlecenie naszych Klientów podejmujemy chętnie próby negocjacji i ugodowego załatwienia sprawy.

Decydując się na ustanowienie służebności przesyłu Klient może nam zlecić również dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenie to może dotyczyć maksymalnie 10 letniego okresu poprzedzającego wystąpienie w tym roszczeniem.

Klient może się zdecydować również na inne roszczenia, takie jak żądanie usunięcia urządzeń przesyłowych z nieruchomości czy wykup nieruchomości zajętej przez urządzenia przesyłowych.

Dla lepszego zabezpieczenia interesów naszych Klientów współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi aby jak najprecyzyjniej oszacować realne roszczenie i tym samym zabezpieczyć Klienta przed ponoszeniem zbędnych kosztów (np. zawyżonych opłat sądowych)

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top