fbpx

Sukces Kancelarii w sprawie „frankowej”!


Uzyskaliśmy zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego poprzez zawieszenia egzekucji komorniczej!

W imieniu naszych klientów złożyliśmy powództwo o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE).  Jako, że w związku z działaniami banku prowadzona jest egzekucja komornicza dla zabezpieczenia interesów naszych Mocodawców zamieściliśmy w pozwie wniosek o udzielenie zabezpieczenia w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego. 

Postanowieniem z dnia 7 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie oddalił nasz wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Na przedmiotowe postanowienie zostało przez mec. Jacka Zandeckiego złożone zażalenie. Sąd Apelacyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2019 roku zmienił zaskarżone postanowienie przyznając stronie powodowej zabezpieczenie w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika sądowego.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie po wnikliwych rozważaniach przyznał Nam rację, że ubieganie się o uzyskanie zabezpieczenia powództwa jest zasadne, a przesłanki decydujące o przyznaniu zabezpieczenia zostały w pozwie właściwie i należycie uprawdopodobnione.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie przenalizował zarówno zarzuty dotyczące „dezaktualizacji” BTE, jak i również abuzywności postanowień dotyczących wypłaty oraz spłaty kredytu zawartych we wzorcu umownym  „Własny Kąt hipoteczny” oferowanym przez PKO BP SA.

Poniżej przytaczamy najważniejsze fragmenty z uzasadnienia postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie:

„W ocenie Sądu Odwoławczego, na obecnym etapie postepowania, również podniesiony zarzut abuzywności postanowień umownych umowy kredytowej z dnia (…) 2008 r. okazał się uprawdopodobniony w stopniu uzasadniających zabezpieczenie roszczenia w sposób wnioskowany przez powodów.

Z dołączonych do pozwu dokumentów wynika, iż powodowie zaciągneli kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe, zatem są konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c. Natomiast pozwany bank, jako przedsiębiorca, posługiwał się przy zawieraniu umowy z (…) 2008r. wzorcem umownym. Fakt, czy zakwestionowane przez powodów postanowienia zostały z nimi uzgodnione indywidualnie spoczywa, zgodnie z art. 385 1 S 4 k .c. na pozwanym, jako stronie, która na ten fakt się powołuje i będzie przedmiotem postępowania rozpoznawczego

Strona powodowa podnosi, że. abuzywne są postanowienia zawarte w S 32 ust. 1 COU, w zakresie odwołującym się do przeliczenia zadłużenia, w brzmieniu: „ i może zostać przez PKO BP SA przeliczona na walutę polską, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w S 7 ust. 5 CSU, według aktualnej Tabeli kursów”.

Wobec powyższego podnieść trzeba, iż zgodnie z brzmieniem art. 385 1 S 1 k.c. postanowienia umowy zawartej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie dotyczy to postanowień określających świadczenie główne, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Należy przy tym zaznaczyć, że klauzule podobne do zakwestionowanych przez powodów zostały już uznane przez orzecznictwo za abuzywne. Sąd Apelacyjny dla przykładu wskazuje w tym zakresie na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 grudnia 2010 roku wydany w sprawie o sygn. VII AmC 1531/09. Sąd Okręgowy dokonał w nim analizy postanowienia zgodnie, z którym rata kredytu spłacana jest przez klienta w złotych polskich w wysokości wynikającej z przeliczenia należnej kwoty wyrażonej we frankach szwajcarskich na PLN według kursu sprzedaży CHF zamieszczonego w tabeli kursowej (a..) Banku obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50. Zdaniem Sądu Okręgowego, Bank przyznał sobie w ten sposób prawo do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem CHF poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych kursu sprzedaży franka szwajcarskiego oraz wartości spreadu walutowego (rozumianego jako różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej). Wzorzec umowy o kredyt hipoteczny nie precyzuje bowiem sposobu ustalania kursu wymiany walut wskazanego w tabeli kursów banku. W szczególności postanowienia przedmiotowej umowy nie przewidują wymogu, aby wysokość kursu ustalanego przez Bank pozostawała w określonej relacji do aktualnego kursu CHF ukształtowanego przez rynek walutowy lub na przykład kursu średniego publikowanego przez Narodowy Bank Polski. Oznacza to, że Bankowi pozostawiona została dowolność w zakresie wyboru kryteriów ustalania kursu CHF w swoich tabelach kursowych, a przez to kształtowania wysokości zobowiązań klientów, których kredyty waloryzowane są kursem CHF.”

Cieszymy się, że nasza argumentacja znalazła uznanie w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

To dopiero początek długiego procesu o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego, ale taki sukces na początku tej drogi niezmiernie cieszy.

Kredytobiorcy będący konsumentami będą mogli w spokoju czekać na ostateczne rozstrzygnięcie ich sprawy, śpiąc spokojnie we własnym domu, który do czasu zakończenia sprawy nie może zostać zlicytowany przez Komornika.

Poniżej zamieszczamy plik z całością uzasadnienia

Zobacz również: kredyty frankowe – więcej informacji.
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top