Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń

Sukces Kancelarii w sprawie „frankowej”!

CategoriesKonsumenci, Kredyty frankowe, News, Orzeczenia, Proces


Uzyskaliśmy zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego poprzez zawieszenia egzekucji komorniczej!

W imieniu naszych klientów złożyliśmy powództwo o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE).  Jako, że w związku z działaniami banku prowadzona jest egzekucja komornicza dla zabezpieczenia interesów naszych Mocodawców zamieściliśmy w pozwie wniosek o udzielenie zabezpieczenia w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego. 

Postanowieniem z dnia 7 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie oddalił nasz wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Na przedmiotowe postanowienie zostało przez mec. Jacka Zandeckiego złożone zażalenie. Sąd Apelacyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2019 roku zmienił zaskarżone postanowienie przyznając stronie powodowej zabezpieczenie w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika sądowego.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie po wnikliwych rozważaniach przyznał Nam rację, że ubieganie się o uzyskanie zabezpieczenia powództwa jest zasadne, a przesłanki decydujące o przyznaniu zabezpieczenia zostały w pozwie właściwie i należycie uprawdopodobnione.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie przenalizował zarówno zarzuty dotyczące „dezaktualizacji” BTE, jak i również abuzywności postanowień dotyczących wypłaty oraz spłaty kredytu zawartych we wzorcu umownym  „Własny Kąt hipoteczny” oferowanym przez PKO BP SA.

Poniżej przytaczamy najważniejsze fragmenty z uzasadnienia postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie:

„W ocenie Sądu Odwoławczego, na obecnym etapie postepowania, również podniesiony zarzut abuzywności postanowień umownych umowy kredytowej z dnia (…) 2008 r. okazał się uprawdopodobniony w stopniu uzasadniających zabezpieczenie roszczenia w sposób wnioskowany przez powodów.

Z dołączonych do pozwu dokumentów wynika, iż powodowie zaciągneli kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe, zatem są konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c. Natomiast pozwany bank, jako przedsiębiorca, posługiwał się przy zawieraniu umowy z (…) 2008r. wzorcem umownym. Fakt, czy zakwestionowane przez powodów postanowienia zostały z nimi uzgodnione indywidualnie spoczywa, zgodnie z art. 385 1 S 4 k .c. na pozwanym, jako stronie, która na ten fakt się powołuje i będzie przedmiotem postępowania rozpoznawczego

Strona powodowa podnosi, że. abuzywne są postanowienia zawarte w S 32 ust. 1 COU, w zakresie odwołującym się do przeliczenia zadłużenia, w brzmieniu: „ i może zostać przez PKO BP SA przeliczona na walutę polską, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w S 7 ust. 5 CSU, według aktualnej Tabeli kursów”.

Wobec powyższego podnieść trzeba, iż zgodnie z brzmieniem art. 385 1 S 1 k.c. postanowienia umowy zawartej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie dotyczy to postanowień określających świadczenie główne, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Należy przy tym zaznaczyć, że klauzule podobne do zakwestionowanych przez powodów zostały już uznane przez orzecznictwo za abuzywne. Sąd Apelacyjny dla przykładu wskazuje w tym zakresie na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 grudnia 2010 roku wydany w sprawie o sygn. VII AmC 1531/09. Sąd Okręgowy dokonał w nim analizy postanowienia zgodnie, z którym rata kredytu spłacana jest przez klienta w złotych polskich w wysokości wynikającej z przeliczenia należnej kwoty wyrażonej we frankach szwajcarskich na PLN według kursu sprzedaży CHF zamieszczonego w tabeli kursowej (a..) Banku obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50. Zdaniem Sądu Okręgowego, Bank przyznał sobie w ten sposób prawo do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem CHF poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych kursu sprzedaży franka szwajcarskiego oraz wartości spreadu walutowego (rozumianego jako różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej). Wzorzec umowy o kredyt hipoteczny nie precyzuje bowiem sposobu ustalania kursu wymiany walut wskazanego w tabeli kursów banku. W szczególności postanowienia przedmiotowej umowy nie przewidują wymogu, aby wysokość kursu ustalanego przez Bank pozostawała w określonej relacji do aktualnego kursu CHF ukształtowanego przez rynek walutowy lub na przykład kursu średniego publikowanego przez Narodowy Bank Polski. Oznacza to, że Bankowi pozostawiona została dowolność w zakresie wyboru kryteriów ustalania kursu CHF w swoich tabelach kursowych, a przez to kształtowania wysokości zobowiązań klientów, których kredyty waloryzowane są kursem CHF.”

Cieszymy się, że nasza argumentacja znalazła uznanie w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

To dopiero początek długiego procesu o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego, ale taki sukces na początku tej drogi niezmiernie cieszy.

Kredytobiorcy będący konsumentami będą mogli w spokoju czekać na ostateczne rozstrzygnięcie ich sprawy, śpiąc spokojnie we własnym domu, który do czasu zakończenia sprawy nie może zostać zlicytowany przez Komornika.

Poniżej zamieszczamy plik z całością uzasadnienia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kolejna wygrana Kancelarii w sprawie frankowej!

Dnia 28 lutego 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w imieniu naszego Klienta uzyskaliśmy zasądzenie kwoty ponad 88 tysięcy złotych z tytułu nieważności "umowy frankowej" mBanku z 2007 roku!
Czytaj więcej
close-link
''
Udostępniamy BEZPŁATNY Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego
Skorzystaj
close-image

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close