fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Wygrana z mBank! Dwie umowy nieważne!

DWIE UMOWY MBANK NIEWAŻNE!

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło jest nam poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii  w sprawach „frankowych”. W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Łodzi, tj. 20.10.2020 r. ustalił nieważność dwóch umów kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej zawartych z mBank S.A. Ustalenie nieważności obu umów kredytowych znajduje się w sentencji wyroku. Sąd zastosował w swoim wyroku tzw. „teorię salda” i nie zasądził na rzecz Kredytobiorców kwot dochodzonych powództwem o zapłatę.

Cieszymy się z kolejnej wygranej przeciwko mBank SA! Obie umowy pochodzą z 2007 roku. Proces toczył się od 2017 roku. Większą ilość szczegółów podamy Państwu po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia w sprawie. Walka w salach sądowych nadal trwa!

Aktualizacja artykułu.

Najciekawsze fragmenty z uzasadnienia Sądu:

Nieważność umów mBank

W ocenie Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę żądanie ustalenia nieważności umów w całości jest uzasadnione z uwagi na konsekwencje zawarcia w przedmiotowych umowach postanowień abuzywnych dotyczących jednostronnego sposobu ustalenia kursów franka szwajcarskiego na potrzeby przeliczeń związanych z indeksacją – § 11 ust. 4 umowy (…)  z 2007 r.  i § 10 ust. 5 umowy (…)  z  2007 r. w zw. z § 1 ust. 2 oraz § 23 ust. 2 Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych – w ramach MultiPlanów.

Stanowiący o abuzywności art. 3851 k.c. jest instrumentem kontroli treści umowy. Stanowi on, że postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny  z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają c jego interesy. Nie dotyczy to postanowień  określających główne świadczenia stron, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Z kolei art. 3852 k.c. stanowi, że o tym, czy postanowienie jest zgodne z dobrymi obyczajami, mogą decydować także czynniki wykraczające poza samą jego treść, w tym faktyczne w postaci okoliczności zawarcia umowy.

 

Ustalenie nieważności umowy mBank

Sąd w niniejszej sprawie podziela w tym względzie stanowisko zajęte przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawarte w wyroku z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18, Kamil Dziubak i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Trybunał uznał tam, że w razie stwierdzenia abuzywności klauzuli ryzyka walutowego utrzymanie umowy „nie wydaje się możliwe z prawnego punktu widzenia”. Reguła ta jest aktualna zwłaszcza wówczas, gdy unieważnienie tych klauzul doprowadziłoby nie tylko do zniesienia mechanizmu indeksacji oraz różnic kursów walutowych, ale również – pośrednio – do zaniknięcia ryzyka kursowego, które jest bezpośrednio związane z indeksacją przedmiotowego kredytu do waluty. Art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 nie stoi na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, iż ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy.

Inne nasze wygrane przeciwko mBank SA:

Prawomocne „odfrankowienie” umowy mBank SA!

Prawomocna wygrana z mBank z tytułu UNWW!

Umowa mBank SA nieważna!

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Nasz artykuł w prasie

Sprawdź swoją umowę kredytową! Bezpłatnie sprawdzimy Twoje szanse!


  Szczegóły sprawy:

  sygnatura sprawy: I C 1345/17  Sąd Okręgowy w Łodzi

  Sędzia przewodniczący: SSO Anna Jóźwiak

   

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top