fbpx
02

Wygrana z Profi Credit Polska SA!

Profi Credit Polska pokonany!

 

Szanowni Państwo,

Jesteśmy Kancelarią specjalizującą się w prawie bankowym i cywilnym. Oprócz prowadzenia spraw „frankowych” reprezentujemy również Klientów w sporach z firmami pożyczkowymi udzielajacymi tzw. chwilówki. W owych umowach pożyczek często znajdują się również klauzule o charkaterze niedozwolonym, a sama konstrukcja umów jest niezgodna z prawem (specyficzna konstrukcja służy obejściu przepisów o maksymalnym oprocentowaniu, o maksymalnych kosztach pozaodsetkowych). Niestety wiele osób nie ma pojęcia o wadach prawnych występujących w umowach tzw. chwilówek i nie podejmuje efektywnej obrony, często dowiadując o wytoczonym przez pożyczkodawcę procesie w momencie windykacji komorniczej.

Niezmiernie miło jest nam poinformować o wygranej Kancelarii w sprawie wytoczonej przez Profi Credit Polska SA z tytułu umowy pożyczki. Wyrokiem z dnia 8 lipca Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie oddalił w całości powództwo wniesione przez Profi Credit Polska i zasądził na rzecz Naszej Klientki kwotę 3617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W sprawie wniesiony był pozew na podstawie weksla, który był zabezpieczeniem do przedmiotowej umowy pożyczki. W sprawie odbyło się tylko jedno posiedzenie, na którym wydano korzystny dla naszej Mocodawczyni wyrok.

Szerzej opiszemy sprawę po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia w sprawie.

Profi Credit Polska SA – uzasadnienie wyroku

 

Poniżej zamieszczamy najciekawsze fragmenty z uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.

„W okolicznościach niniejszej sprawy ujawnił się natomiast – znany Sądowi z urzędu z innych postępowań z udziałem tej samej powódki – problem stosowania przez powódkę wzorców umownych obejmujących postanowienia zmierzające do obejścia przepisów o odsetkach maksymalnych (o czym dalej). Uwzględnienie powództwa w tym zakresie, w istocie tożsame z zaaprobowaniem przez Sąd owych bezprawnych i rażąco krzywdzących konsumentów postanowień wzorców umownych powódki, jest nie do pogodzenia z dyspozycją art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG.”

„Elementy „Twojego Pakietu” są rzeczywistości kombinacją ustanowienia możliwości przedłużenia okresu kredytowania (co ważne – osobno wynagradzanego dodatkowymi odsetkami), oraz typowych usług związanych z pożyczką, noszących częściowo nawet znamiona czynności windykacyjnych, a w każdym razie w żadnym wypadku nie kreujących korzyści pożyczkobiorcy lub ciężarów pożyczkodawcy, uzasadniających wynagradzanie ich dodatkową opłatą w wysokości 2.000 zł.”

Wszystkich wymienionych świadczeń dodatkowych nie sposób logicznie powiązać z jakimikolwiek skonkretyzowanymi i rzeczywistymi kosztami związanymi z umową, a tym bardziej nie sposób zweryfikować i stwierdzić, skąd wynika ich taka a nie inna wysokość. W takim zaś razie, świadczeń owych nie można zakwalifikować jako pozaodsetkowych kosztów kredytu w rozumieniu art. 5 pkt 6a z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1083, dalej zwanej u.k.k.).

W rezultacie uznać trzeba, że wszystkie analizowane świadczenia dodatkowe mają charakter dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie przez pożyczkobiorcę z kapitału pożyczkodawcy.

Górną granicę omawianego wynagrodzenia statuuje stopa odsetek maksymalnych. Rzeczą pożyczkodawcy jest zaś by w tych, dozwolonych prawem granicach, tak gospodarował uzyskanym wynagrodzeniem, by pokrył swe koszty i ryzyka oraz ewentualnie wygenerował zysk.

Wszelkie natomiast postanowienia umowne, z mocy których powódce przysługiwałoby, niezależnie od odsetek maksymalnych, dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z jej kapitału, zmierzają ewidentnie do obejścia art. 359 § 21 i art. 481 § 21 k.c. w – i jako takie są nieważne (art. 58 § 3 w zw. z § 1 k.c.).

AKTUALIZACJA ARTYKUŁU

Wyrok jest prawomocny! Wygraliśmy z Profi Credit Polska SA w drugiej instancji!

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Sygnatura akt: II C 1756/19

Sędzia: SSR Marcin Czachura

Zostałeś pozwany przez Profi Credit Polska SA? Skontaktuj się z nami w celu podjęcia obrony w Sądzie!

 


    Zadzwoń
    +48 733 805 605
    Zadzwoń
    Scroll to Top