fbpx

Zmiany w egzekucji komorniczej

Nowy rok przyniósł nam liczne zmiany w zakresie działalności egzekucyjnej komorników sądowych. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy.

W tej krótkiej notatce postaramy się Państwu przybliżyć najważniejsze zmiany jakie nastąpiły w stosunku do dłużników. Pierwszą dużą zmianą jest wprowadzenie obligatoryjnego nagrywania przez komorników prowadzonych przez nich czynności egzekucyjnych.  Ten obowiązek został wprowadzony art. 809 (1) k.p.c.

Jego brzmienie jest następujące:

Art. 8091. § 1. Utrwalaniu za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk podlega przebieg następujących czynności egzekucyjnych dokonywanych przez komornika poza kancelarią:

1) z udziałem dłużnika zmierzające do ustalenia jego stanu majątkowego;

2) zajęcie ruchomości;

3) wykonanie postanowienia o oddaniu ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik;

4) licytacja ruchomości z wyłączeniem licytacji elektronicznej;

5) licytacja nieruchomości, chyba że jej przebieg jest utrwalany w sposób określony w art. 972 § 2;

6) oględziny nieruchomości;

7) wprowadzenie w zarząd nieruchomości w trybie art. 933;

8) opróżnienie pomieszczeń z osób lub rzeczy;

9) wydanie ruchomości i nieruchomości;

10) wprowadzenie w posiadanie;

11) przymusowe otwarcie pomieszczenia;

12) przeszukanie mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego dłużnika.

§ 2. Komornik utrwala przebieg czynności w trybie określonym w § 1, również gdy wniosek taki złoży co najmniej jedna ze stron postępowania.

§ 3. Komornik uprzedza osoby uczestniczące w czynności o utrwalaniu przebiegu czynności, o których mowa w § 1 i 2. Komornik przerywa utrwalanie przebiegu czynności w miejscu zamieszkania dłużnika lub osoby trzeciej, jeżeli dłużnik lub ta osoba sprzeciwiają się temu, o czym należy te osoby pouczyć. Na żądanie osoby, która sprzeciwiła się utrwalaniu czynności, komornik podejmuje utrwalanie czynności na nowo, o czym należy te osoby pouczyć.

§ 4. W przypadku utrwalania za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk przebiegu czynności, w protokole zamieszcza się poza elementami wymienionymi w art. 809 pkt 1, 2 i 4-7 jedynie zwięzłe sprawozdanie z przebiegu czynności. Powyższe nie zwalnia z obowiązku sporządzenia pełnego protokołu zajęcia.

§ 5. Komornik umożliwia stronom i uczestnikom postępowania zapoznanie się z zapisem obrazu i dźwięku w siedzibie kancelarii komorniczej. Stronom ani uczestnikom postępowania nie wydaje się zapisu obrazu i dźwięku.

§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu i dźwięku, sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów oraz sposób zapoznania się z zapisem obrazu i dźwięku, mając na uwadze konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu i dźwięku przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem oraz zapewnienie ochrony praw osób uczestniczących w postępowaniu oraz osób trzecich, których wizerunek został utrwalony.

Syntetyzując powyższy przepis, na komorników został nałożony obowiązek rejestracji wszelkich czynności egzekucyjnych, które prowadzą poza swoją kancelarią komorniczą. Jednakże, dłużnik ma prawo do żądania zaprzestania nagrywania czynności. Taki sprzeciw nie wpłynie na prowadzenie czynności egzekucyjnych, komornik będzie je kontynuował, ale już bez ich wizualnej rejestracji.

Warto pamiętać również, że komornik swoje czynności służbowe poza siedzibą kancelarii może prowadzić tylko w dni robocze, w następującym przedziale czasowym:  między godziną 7:00 a 21:00.

Kolejnym novum, jest obowiązek doręczenia dłużnikowi przez komornika przy pierwszej czynności formularza urzędowego umożliwiającego wniesienie skargi na działalność komornika.  Taka skarga będzie rozpatrywana przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce siedziby kancelarii komornika. Wniesienie skargi będzie wiązać się z zapłaceniem 100 zł opłaty sądowej.

Istotne zmiany nastąpiły również w zakresie kosztów komorniczych. Nowe przepisy wprowadzają konkretne kwoty za dane czynności komornicze, a nie jak dotychczas powiązanie ich z wysokością średniego wynagrodzenia. Standardowa stawka procentowa za czynności  została obniżona z 15% do 10%. Jeśli dłużnik spłaci swoje zobowiązanie w ciągu 30 dni od odebrania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, zapłaci obniżoną stawkę wynoszącą 3 %.  Koszty komornicze zostały również ograniczone kwotowo,  wynoszą od 150 zł do maksymalnie 50 tysięcy złotych.

Oceniając te zmiany z punktu widzenia dłużnika, należy uznać je za korzystne.

W najbliższych tygodniach postaramy się przybliżyć Państwu kolejne aspekty prawne antywindykacji. Zapraszamy do śledzenia naszej strony.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top