fbpx

Zwolnienia podatkowe nieruchomości wpisanych w rejestr zabytków

Dzisiejszy wpis dedykujemy szczególnie właścicielom kamienic, którzy w prosty sposób mogą zmniejszyć wysokość płaconego przez siebie podatku od nieruchomości.

Warunki jakie należy spełnić aby móc skorzystać ze zwolnienia z podatku

Każdy właściciel, który dokona wpisu swojego budynku lub gruntu (aleje, parki) indywidualnie do rejestru zabytków, ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Do budynków zaliczyć należy przede wszystkim: kamienice, pałace, zamki. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy. Do zwolnienia nie kwalifikują się również fortyfikacje i cmentarze, zabytkowe wały.

Posiadanie takiego zabytku nie jest wystarczającą przesłanką, aby uzyskać zwolnienie z opłaty podatku od nieruchomości.

Wpis do rejestru zabytków

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych art. 7 ust. 1 pkt. 6, by móc starać się o taki rodzaj zwolnienia, każdy grunt lub budynek wpisany indywidualnie w rejestr zabytków, musi być utrzymywany i konserwowany we właściwy sposób, zgodnie z przepisami regulującymi kwestię ochrony zabytków. Każdy grunt lub budynek wpisywany jest do rejestru na wniosek właściciela, w skutek decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Co oznacza wpisanie zabytku do rejestru indywidualnie?

Każdy wpis musi dotyczyć tylko jednego budynku lub gruntu. Niestety wpisanie budynku nie jest równoznaczne z wpisaniem należącego do niego gruntu.

Przykład:

Pacjenci i seniorzy przebywający w sanatorium,  spacerują na terenie przylegającego do budynku gruntu, w postaci parku wpisanego do rejestru zabytków. Ogród spacerowy nie jest zajęty przez działalność gospodarczą, gdyż wyłącznie budynek sanatorium jest miejscem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Należyte sprawowanie opieki nad zabytkiem-utrzymywanie i konserwowanie

Każdy właściciel danego budynku ma obowiązek sprawowania opieki nad zabytkiem, poprzez prowadzenie różnego rodzaju prac konserwatorskich i budowlanych w celu poprawy wyglądu i stanu nieruchomości. Powinien on również stale zabezpieczać oraz utrzymywać zabytek i jego najbliższe otoczenie na wypadek zniszczeń na skutek czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

Organem określającym i sprawującym kontrolę nad zabytkami wpisanymi do rejestru jest wojewódzki konserwator zabytków. Do jego głównych zadań należy zaliczyć: stwierdzanie czy dana nieruchomość jest utrzymywana, konserwowana i odrestaurowywana we właściwy i zgodny z przepisami sposób.

Każdy organ podatkowy, który posiada zastrzeżenia co do tego, czy dany budynek jest w odpowiedni sposób utrzymywany i konserwowany, powinien zwrócić się do wyżej wymienionego organu, w celu weryfikacji informacji i oceny. Każdy zainteresowany właściciel budynku lub gruntu przedstawia zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zwolnienia nie dotyczą budynków i gruntów na których prowadzona jest działalność gospodarcza, czyli „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. W wypadku prowadzenia działalności gospodarczej tylko na części danego budynku lub gruntu, to tylko dana wykorzystywana część, jest wyłączona ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Przykład:

Budynek, który został wpisany do rejestru zabytków, jest w odpowiedni sposób konserwowany, podzielony został na części, w której w jednej z nich prowadzony jest sklep spożywczy. Zwolniona z podatku od nieruchomości jest tylko część budynku, w której nie są prowadzone żadne działalności gospodarcze.

Przykład:

Właściciel zabytkowego budynku wpisanego do rejestru, utrzymywanego we właściwy sposób, wynajął lokale, jako mieszkania swoim lokatorom. W tym wypadku budynek podlega opodatkowaniu, ponieważ wynajem nieruchomości kwalifikowany jest jako działalność gospodarcza.

Każdy podatnik, który wykaże, że spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki, nie będzie musiał uiszczać opłat w związku z podatkiem od nieruchomości. Jednakże każdy budynek i grunt powinien być wykazany w deklaracji lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wymaganych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych.

Organem właściwym w sprawach podatków od nieruchomości są organy wykonawcze gminywójt, burmistrz, prezydent miasta. Ich zadaniem jest potwierdzenie czy dana nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków i konserwowana w odpowiedni sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top