fbpx

Fortis Bank prawomocnie pokonany!

FORTIS (BNP Paribas Bank Polska) prawomocna wygrana!

Prawomocne zwycięstwo w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Sąd apelacyjny naprawił niefortunne rozstrzygniecie SO w Kaliszu.  Wyrok wydał Sąd Apelacyjny w Łodzi, apelacja została wniesiona od wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu przez powoda.

Wcześniej Sąd Okręgowy w Kaliszu oddalił powództwo w całości.
Sąd Okręgowy w Kaliszu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2022 r. w Kaliszu na
rozprawie sprawy przeciwko BNP Paribas Bank Polska Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o
zapłatę i ustalenie
I. oddalił powództwo o ustalenie
II. oddalił powództwo o zapłatę w całości
III. nie obciążył powodów kosztami zastępstwa procesowego
Wyłączenie klauzul kursowych nie wpływa na ważność
zobowiązania
Sąd stwierdził, że umowa została ważnie zawarta i ma moc wiążącą dla stron. Warto zauważyć, że wyłączenie klauzuli kursowej z tego stosunku prawnego jest możliwe, a jednocześnie nie wpływa na ważność zobowiązania.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

 

II instancja wygrana w całości!

Sąd Apelacyjny w Łodzi uznał umowę kredytu hipotecznego zawartą z Bankiem za nieważną. Odsetki
oraz koszty procesu zostały zasądzone na korzyść Powodów.
Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 września 2023 r. w Łodzi na
rozprawie w sprawy przeciwko BNP Paribas Bank Polska Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o
zapłatę i ustalenie
I. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. jest nieważna w całości;
II. zasądza od BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie
na rzecz Powodów kwotę 70.208,25 zł
(siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiem złotych 25/100)
oraz kwotę 23.541,31 CHF (dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden franków szwajcarskich
31/100)
wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 listopada 2020 r. do
dnia zapłaty,
oraz kwotę 11.817 zł (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście) tytułem zwrotu kosztów procesu;
III. zasądza od Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie
Na rzecz Powodów kwotę 9.100 zł (dziewięć tysięcy sto złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się
orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów
postępowania apelacyjnego.

Zarzut niestety zatrzymania uwzględniony

Warto zauważyć, że uwzględnienie zarzutu zatrzymania w trakcie postępowania skutkuje zawarciem w wyroku zastrzeżenia, że spełnienie przez pozwanego świadczenia będzie uzależnione od jednoczesnego spełnienia świadczenia wzajemnego przez powoda lub zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zwrot świadczenia. Należy również podkreślić, że w sytuacji, gdy obie strony zobowiązane są do spełnienia świadczeń pieniężnych, nie istnieje konieczność zabezpieczania spełnienia świadczenia wzajemnego. W takich przypadkach każda ze stron, będąc nie tylko dłużnikiem, ale także wierzycielem, posiada uprawnienie do potrącenia wzajemnych wierzytelności, co prowadzi do umorzenia wierzytelności.

Inne moje zwycięstwa ze spraw frankowych!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi sukcesami w sporach frankowych !

Prawomocna wygrana z PKO w Szczecinie!

Prawomocna wygrana z umowy Nordea! 

Umowa Nordea nieważna!

Wygrana z PKO BP SA! Umowa z 2009 r.!

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki

 

Metryka sprawy:
Sąd Okręgowy w Kaliszu I Wydział Cywilny
Wyrok z dnia 24 lutego 2022 r.
SSO Arleta Konieczna

Sygnatura akt: I C 1081/21

 

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny
Wyrok z dnia 25 września 2023 r.
SSA Tomasz Szabelski
SSA Monika Michalska-Marciniak

Sygnatura: I ACa 640/22

 

Nasze publikacje w prasie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top