fbpx

Pozew o waloryzację oddalony!

Sąd oddalił pozew banku dotyczący waloryzacji

Wyrok wydał Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Sąd Okręgowy w Sosnowcu oddalił powództwo o zapłatę
zwaloryzowanej kwoty kapitału Sąd Okręgowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2024 r. w Sosnowcu na posiedzeniu niejawnym z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędnościowej Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zapłatę
I. oddala powództwo;
II. zasądza od powoda na rzec pozwanych kwotę 10.834 zł (dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści
cztery złote 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za
opóźnienie.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Waloryzacja kapitału niedopuszczalna!

W świetle wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu sygn. akt I C 390/23 waloryzacji nie może domagać się przedsiębiorca, pomimo że umowa jest nieważna, wypłata kapitału nastąpiła godnie z jej
wykonanie, więc ma związek z prowadzonym przedsiębiorstwem. TSUE w swoich wyrokach wykazało, że Bank nie może domagać się jakiejkolwiek rekompensaty
poza zwrotem kapitału, dotyczy to również waloryzacji kapitału. Roszczenie, którego domaga się pozwany jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego, zarówno kredytobiorcy jak i Bank otrzymali kwotę niezwaloryzowaną, wobec czego Bank nie ma prawa żądać kwoty zwaloryzowanej. Stosowanie klauzul abuzywnych i ich wpływ na waloryzację Kredytobiorcy przypominają o istotnych zasadach współżycia społecznego, do których odwołuje się art. 358 (1) § 3. k.c., podkreślając jednocześnie, że to banki są stroną, która swoim bezprawnym działaniem spowodowały powstanie nieważnego stosunku prawnego. Bieżący spór wynika zzastosowania przez instytucje finansowe klauzul niedozwolonych w standardowych wzorcachumownych.

Bank nie powinien być wynagradzany za wprowadzanie nieuczciwych postanowień do umów
kredytowych.

Uwzględnienie tego typu roszczeń przez Banki naruszałoby zasadę rzeczywistej ochrony konsumenta, pozostawiając jedynie złudną gwarancje. W takiej sytuacji Banki mogłyby nadal
stosować wadliwe klauzule, świadomie, że nawet w przypadku roszczeń, odzyskają odsetki, chociaż w innej formie. Bank nie powinien czerpać korzyści z sytuacji bezprawności, której sam jest sprawcą.

Inne moje zwycięstwa ze spraw frankowych!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi sukcesami w sporach frankowych !

Prawomocna wygrana z PKO w Szczecinie!

Prawomocna wygrana z umowy Nordea! 

Umowa Nordea nieważna!

Wygrana z PKO BP SA! Umowa z 2009 r.!

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki

 

Nasze publikacje w prasie

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny
Wyrok z dnia 9 stycznia 2024 r.
SSO Katarzyna Czerwińska-Koral

Sygnatura akt: I C 732/22

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top