fbpx

PKO BP prawomocne zwycięstwo Poznań

Prawomocne zwycięstwo w procesie z PKO Bank Polski S.A. w Poznaniu

Wyrok wydał Sąd Apelacyjny w Poznaniu po wniesieniu apelacji przez pozwany Bank od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu.

I instancja wygrana w całości

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał umowę kredytu hipotecznego zawartą z Bankiem za nieważną. Koszty procesu również zostały zasądzone na korzyść Powodów.

Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2020 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie

  1. ustala, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2008 r. jest nieważna;
  2. zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów 27.604,52 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset cztery złote 52/100) zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:

– od kwoty 19.325,24 zł od dnia 4. listopada 2019 r. do dnia zapłaty;

– od kwoty 8.279,28 zł od dnia 5. maja 2020r. do dnia zapłaty,

  1. zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 10.817 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Powodowie otrzymali zwrot nadpłaty wynikającą ze spłaty rat kapitałowo-odsetkowych

Sąd popar naszą argumentację odnośnie stwierdzenia nieważności umowy i zwrot Powodom różnicy pomiędzy uiszczonymi ratami kapitałowo–odsetkowymi, a wypłaconym im przez Pozwanego kapitałem tj. kwoty 27.604,52 zł. Rozliczenie takie opiera się na założeniu, że po każdej ze stron nieważnej umowy powstaje roszczenie o zwrot tego co świadczyła. Ocenę tę podzielił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 lutego 2021 r., sygn. akt III CZP 11/20.

 

Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanego w całości

Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2023 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r., sygn. akt XVIII C 568/20

  1. zamyka rozprawę;
  2. oddala apelację;

III. zasądza od pozwanego na rzecz powodów 8.100zł tytułem zwrotu kosztów

zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

 

Nierówność Stron umowy kredytu

Ponoszenie nieograniczonego ryzyka kursowego przez kredytobiorcę, mogą doprowadzić do powstania znaczącej nierówności wynikających z tej umowy kredytu praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta. Przedsiębiorca nie mógł racjonalnie oczekiwać, przestrzegając wymogu przejrzystości w stosunku do konsumenta, że ten konsument zaakceptowałby, w następstwie indywidualnych negocjacji, nieproporcjonalne ryzyko kursowe, które wynika z takich warunków. Sąd Apelacyjny nie ma wątpliwości, na co zwracali uwagę kredytobiorcy, że uzyskanie informacji o tym, że po kilkunastu latach spłaty kredytu ich dług może pozostać na podobnym poziomie, odwiodłoby ich od pomysłu zawierania umowy z odniesieniem do obcej waluty.

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki

Inne moje zwycięstwa ze spraw frankowych!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi sukcesami w sporach frankowych !

Prawomocna wygrana z PKO w Szczecinie!

Prawomocna wygrana z umowy Nordea! 

Umowa Nordea nieważna!

Wygrana z PKO BP SA! Umowa z 2009 r.!

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny

Wyrok z dnia 17 grudnia 2020 r.

SSO Magda Inerowicz

Sygnatura akt: XVIII C 568/20

 

Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej

Wyrok z dnia 27 stycznia 2023 r.

SSA Mikołaj Tomaszewski

SSA Jacek Nowicki

SSA Ewa Staniszewska

Sygnatura: I ACa 309/21

 

Nasze publikacje w prasie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top