fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Umowa BPH SA nieważna! Wygrywamy w Gdańsku!

Szanowni Państwo,

Odnieśliśmy kolejne zwycięstwo w sporze przeciwko bankowi. Informujemy, iż Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 18 stycznia 2021 r. zasądził z tytułu nieważności umowy kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej na rzecz naszych Klientów od Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku kwotę 61.490,00 CHF (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt franków szwajcarskich) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 października 2019 roku do dnia zapłaty. W punkcie drugim wyroku Sąd zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz naszych Klientów solidarnie kwotę 11.817,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sprawa dotyczyła kredytu udzielonego ówcześnie przez GE MONEY BANK SA ze stycznia 2008 r. (tożsama umowa jest przedmiotem postępowania przed TSUE C 19/20). Jest to formatka umowy zawierające następujące klauzule o charakterze niedozwolonym:

§ 7 ust. 2 umowy

„Wypłata wskazanej we Wniosku o Wypłatę kwoty Kredytu będzie
dokonana przelewem na wskazany w tym wniosku rachunek bankowy prowadzony w
banku krajowym. Za prawidłowe wskazanie tego rachunku bankowego
odpowiedzialność ponosi wyłącznie Kredytobiorca. Dzień dokonania takiego
przelewu będzie uważany za dzień wypłaty wykorzystanego Kredytu. Każdorazowo
wypłacona kwota złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę do której
indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli
kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money
Bank S.A. obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank”.

§ 10 ust. 6 umowy

„Rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez Kredytobiorcę,
będzie następować według kursu sprzedaży waluty do której jest indeksowany
Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych
udzielanych przez GE Money Bank S.A. obowiązującego w dniu wpływu środków do
Banku. W przypadku dokonania nadpłaty, o ile Kredytobiorca nie złoży wniosku o
dokonanie zmiany wysokości Raty, okres kredytowania ulega odpowiedniemu
skróceniu, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany oprocentowania zostaje
przywrócony pierwotny okres kredytowania określony w § 1”.

§17 ust. 1 d0 5 umowy

„1. Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kusy/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji.

2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.

3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.

4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez GE Money Banku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Banku S.A ustalane w sposób określony w ust. 5

5. Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnimi kursami złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z i pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP S.A., PEKAO S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Millennium Bank S.A. i CitiBank Handlowy Polska S.A.”

Kredyt został spłacony całkowicie w 2012 r. Sprawa była nietypowa z kilku względów, jako ciekawostkę można tutaj przytoczyć fakt, że ze względu na upływ ponad 5 lat od ostatecznej spłaty Bank nie chciał wydać zaświadczenia przedstawiającego przebieg spłat rat kredytowych.

Cieszymy się z pełnego zwycięstwa (Sąd zasądził na rzecz naszych klientów całość dochodzonych pozwem kwot), radość jest tym większa z powodu, iż przedmiotowy wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, który do tej pory nie słynął z wydawania dużej ilości wyroków korzystnych dla kredytobiorców przeciwko bankowi BPH. Pozew został złożony we wrześniu 2019 roku, w sprawie odbyły się 3 rozprawy.

Sprawdź nasze inne zwycięstwa z BPH SA!

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Metryka sprawy:

Wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny

Sygnatura akt: I C 1278/19

Przewodniczący: sędzia Marcin Cichosz

Sprawdź swoją umowę! Skontaktuj się z nami!


    Zadzwoń
    +48 733 805 605
    Zadzwoń
    Scroll to Top