fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Umowa Raiffeisen (EFG) nieważna!

WYGRANA Z RAIFFEISEN (EFG)! UMOWA NIEWAŻNA!

Wygraliśmy z Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu działającego w
Polsce za pośrednictwem Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce!

Kolejny sukces kancelarii w sporze z Raiffeisen! W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 58 339,24  złotych  oraz 23 854,31 franków szwajcarskich wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 maja 2019 r. do dnia zapłaty. Sprawa dotyczyła dawnej umowy oferowanej przez EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Sąd „przesłankowo” stwierdził nieważność przedmiotowej umowy. Pozew został złożony w marcu 2019 r. W sprawie z Raiffeisen odbyły się z 3 rozprawy.

Początkowo sprawa toczyła się w XXV Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt: XXV C 702/19.

Po zmianie wydziału została nadana nowa sygnatura: XXIV C 2665/20.

Samo powództwo obejmowało w pierwszej kolejności „odfrankowienie” przedmiotowej umowy, ewentualnie zasądzenie wszystkich uiszczonych przez Powodów rat kredytu.

Sąd zasądził zwrot wszystkich rat uiszczonych przez Kredytobiorców. Kwota w wyroku obejmuje raty od kwietnia 2008 r., a sam pozew był wnoszony w marcu 2019 r., czyli po upływie ponad 10 lat od pierwszej wpłaty.

Sprawę prowadził radca prawny Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

W sprawie kwestionowaliśmy między innymi zapisy regulaminu o następującej treści:

2 pkt 2 regulaminu (umowa Raiffeisen EFG)

 

„Użyte w Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio: kredyt indeksowany do waluty obcej – kredyt, oprocentowany według stopy procentowej, opartej na stopie referencyjnej, dotyczącej waluty innej niż złote, którego wypłata oraz spłata odbywa się w złotych w oparciu o kurs waluty obcej do złotych, według Tabeli.”

§ 7 ust. 4 regulaminu (umowa Raiffeisen EFG)

 

„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególnych transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualne saldo zadłużenia w walucie kredytu Kredytobiorca otrzymuje listownie na podstawie postanowień § 11.”

§ 9 ust. 2 pkt 1 regulaminu (umowa Raiffeisen EFG)

 

„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej: 1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu”

W sprawie kwestionowaliśmy również inne kwestie związane z wadliwością umowy kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej.

Więcej szczegółów sprawy przedstawimy po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia.

Koszty procesu zostaną wyliczone przez referendarza sądowego. Sąd ustalił, że wobec uwzględnienia roszczenia ewentualnego Powodowie wygrali proces w 77%. W tym zakresie po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia rozważymy wniesienie zażalenia.

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny

Wyrok z dnia 26 maja 2021 r.

Sędzia: SSO Anna Zalewska

Sygnatura akt: XXIV C 2665/20

Sprawdź bezpłatnie swoją umowę!


   

   

   

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top