fbpx

Fundusz sekurytyzacyjny. Podstawowe informacje.

Czym jest fundusz sekurytyzacyjny?

Jednym z rodzajów funduszy inwestycyjnych jest fundusz sekurytyzacyjny. Jego głównym motywem jest lokowanie środków w wierzytelności. Fundusze sekurytyzacyjne skupiają się w dużej mierze na dokonywaniu skupu wierzytelności od takich podmiotów, jak m.in. banki, operatorzy telefoniczni czy dystrybutorzy energii.

Jak działają fundusze sekurytyzacyjne?

W początkowej fazie, jeszcze przed wystąpieniem z pozwem do Sądu przez fundusz sekurytyzacyjny stara się w każdy możliwy sposób przekonać dłużnika aby spełnił świadczenie dobrowolnie. Wysyłane są pisma, które nakłaniają do spłaty należności z tym, że bez jakichkolwiek załączonych dokumentów. Windykatorzy funduszy dzwonią do dłużnika (lub domniemanego dłużnika) i starają się go za wszelką cenę przekonać do zapłaty długu. Takie działanie często nie jest etyczne i ma znamiona nękania. Ma ono często na celu wykorzystanie złego położenia dłużnika, jego brak znajomości prawa, czy też, jeśli fundusz dochodzi zamierzchłych wierzytelności w grę może wchodzić trudność z przypomnieniem sobie skąd pochodzi dług. Pisma wysyłane przez fundusze często pełnią role straszaków i zatytułowane są one jako „Wezwanie do zapłaty”. „Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty”. Długi, których dochodzą fundusze są bardzo często wadliwe. Najczęstsze wady to:

  • przedawnienie roszczenia
  • nieprawidłowa cesja roszczenia
  • nieprawidłowa osoba dłużnika

Dochodzenie przedawnionych roszczeń przez fundusz sekurytyzacyjny

Szczególnie dochodzenie przedawnionych roszczeń jest powszechną praktyką. Teoretycznie nie można pozywać konsumenta (osobę fizyczną) o przedawnione roszczenie . Fundusze starają się więc na wszelkie sposoby aby nieświadomy (a czasami świadomie wprowadzony w błąd) dłużnik wykonał czynność, która spowoduje przerwanie biegu przedawnienia. Taki skutek może odnieść uznanie długu np. poprzez wysłanie pisma do funduszu sekurytyzacyjnego o rozłożeniu płatności na raty, zapłacenie na rzecz funduszu nawet symbolicznej kwoty na poczet zadłużenia. Windykatorzy często namawiają do takich zachowań – „ zapłać 200 zł i pokaż dobrą wolę a my pomyślimy o ugodzie, podarujemy część długu, rozłożymy na raty, itp.” Jeśli dłużnik daje się nabrać i to zrobi, nagabywanie przez windykacje się kończy i po niedługim czasie dłużnik dostaje z sądu nakaz zapłaty.

To nie mój dług!

Często zdarza się tak, że windykacja kieruje swe działania do nieprawidłowej osoby. Brak obowiązku weryfikacji numeru PESEL na tym etapie powoduje wiele nieporozumień. Zdarza się również tak (i to wcale nie rzadko) że umowy są zawierane przy wykorzystaniu ukradzionych danych osobowych (kradzież tożsamości). Scenariusz jest zawsze ten sam, ktoś na nie swoje dane zaciąga zobowiązanie po którego spłatę fundusz zwraca się do prawowitego właściciela danych osobowych. Jeśli sprawa trafia do sądu a pozwany się broni, to najczęściej idzie wszystko wyjaśnić na korzyść pozwanego. Szczególnie procedura zawierania tzw. „chwilówek” jest bardzo prymitywna i weryfikacja danych praktycznie ogranicza się do sprawdzenia czy dana osoba ma zdolność kredytową. Mniej ważne jest czy to faktycznie ta osoba, za którą się podaje.

Wady cesji wierzytelności

Pamiętajmy, wiele roszczeń dochodzonych przez fundusze sekurytyzacyjne może być wadliwa ze względu na brak ciągłości cesji. Warto również szczegółowo pochylić się nad kwestią, czy przy cesji wierzytelności zachowano wszelkie wymogi prawa. Bywa często że dług jest kilka czy nawet kilkanaście razy sprzedawany na przestrzeni np. 10 lat. Jeśli formalności nie były zachowane może być tak (i często tak jest) że fundusz sekurytyzacyjny nie ma prawa do dochodzonego długu.

Nakaz zapłaty i co dalej?

Jeżeli dłużnicy otrzymują nakaz zapłaty , należy na niego niezwłocznie odpowiedzieć – złożyć sprzeciw. Każdy brak odpowiedzi skutkuje brakiem możliwości podjęcia przez dłużnika obrony w Sądzie. Sąd bierze pod uwagę tylko stanowisko funduszu, przez co dłużnik zmuszany jest do zapłaty należności przez wszczęcie egzekucji komorniczej.
Dlatego warto złożyć sprzeciw do właściwego Sądu, w której powinna znaleźć się informacja na temat danych dłużnika, sygnatury akt oraz twierdzeń i zarzutów. Jeśli nie rozumiemy w pełni treści pouczeń oraz samego pozwu, warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Ustawa z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wymienia dwa główne rodzaje funduszów jakimi w rozumieniu art. 183 ust. 1 pkt. 1 i 2 są:

  • standaryzowane fundusze sekurytyzacyjne;
  • niestandaryzowane fundusze sekurytyzacyjne.

Każdy fundusz musi zostać wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, którego prowadzeniem zajmuje się VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zasadniczo te dwa typy funduszów sekurytyzacyjnych różnią się poziomem ryzyka dla osób inwestujących w nie pieniądze.

Kto zakłada fundusz sekurytyzacyjny?

Fundusze sekurytyzacyjne najczęściej zakładane są przez firmy windykacyjne, które w ten sposób dążą do wykupu pakietów wierzytelności od banków i firm udzielających pożyczki.

W co lokowane są aktywa w funduszu sekurytyzacyjnym?

Artykuł 188 ust. 1 przywoływanej ustawy stanowi, iż fundusz sekurytyzacyjny może lokować swoje aktywa tylko w następujące obszary:

  • dłużne papiery wartościowe;
  • jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego;
  • depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych;
  • instrumenty rynku pieniężnego;
  • instrumenty pochodne.

Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny

Zgodnie z art. 185 ustawy fundusz standaryzowany jest tworzony jako fundusz z wydzielonymi subfunduszamiJego obowiązkiem jest lokowanie co najmniej 75% wartości aktywów danego subfunduszu wyłącznie w jedną pulę wierzytelności lub prawa do wszystkich świadczeń otrzymywanych przez inicjatora pul wierzytelności. Statut konkretnego funduszu może zezwalać na większą liczbę, jeżeli zostaną spełnione określone warunki, zamieszczone w statucie. Wśród tych warunków warto przywołać ten, który występuje często w praktyce; to jest w sytuacji, kiedy inicjatorami sekurytyzacji są banki krajowe, instytucje kredytowe lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, że wszystkie wierzytelności zostaną zaspokojone lub fundusz otrzyma od inicjatorów sekurytyzacji świadczenia należne z tytułu określonych pul wierzytelności, to standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek dokonać likwidacji danego subfunduszu (art. 186 ust.1).

Likwidacja standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego jest możliwa, jeżeli większość wierzytelności zostanie zaspokojona, dokonanie zaspokojenia pozostałych stałoby się nieopłacalne lub fundusz otrzymałby od inicjatorów większość należnych świadczeń, a dalsze koszty funkcjonowania subfunduszu przewyższałyby wartość świadczeń (art. 186 ust. 2).

Kto może zostać uczestnikiem standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego?

Ustawa nie określa dokładnej grupy podmiotów, której przysługuje prawo bycia uczestnikiem takiego funduszu.

Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny

Zgodnie z art. 187 ust. 1 ustawy fundusz niestandaryzowany tworzony jest jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami.Jego obowiązkiem jest lokowanie co najmniej 75% wartości aktywów w: określone wierzytelności, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne oraz prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności.

Kto może być uczestnikiem niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego?

Artykuł 187 ust. 5wymienia w gronie osób powołanych do bycia uczestnikiem funduszu: osoby prawneoraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W jaki sposób można przejąć niespłacone wierzytelności dłużnika?

Zgodnie z art. 509 k.c. z procesem tym łączy się pojęcie cesji wierzytelności, która sprowadza się do przeniesienia prawa przysługującego aktualnemu wierzycielowi na rzecz nowego, tj. funduszu sekurytyzacyjnego.

Podpisywana jest umowa, w której występują dwie strony. Jedną z nich jest cedent-czyli dotychczasowy wierzyciel, a drugą cesjonariusz– nowy nabywca (art. 510 k.c.).

Jak najczęściej wygląda procedura dochodzenia przez fundusz wierzytelności?

W początkowej fazie, jeszcze przed wystąpieniem z pozwem do Sądu przez fundusz sekurytyzacyjny, wysyłane są pisma, które nakłaniają do spłaty należności, bez jakichkolwiek załączonych dokumentów. Takie działanie może mieć na celu wykorzystanie złego położenia dłużnika, jego brak znajomości prawa, czy też, jeśli fundusz dochodzi zamierzchłych wierzytelności w grę może wchodzić trudność z przypomnieniem sobie skąd pochodzi dług. Pisma wysyłane przez fundusze często zatytułowane są one jako „Wezwanie do zapłaty”. „Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty”.

Jeżeli natomiast dłużnicy otrzymują pozew, należy na niego niezwłocznie odpowiedzieć. Każdy brak odpowiedzi skutkuje brakiem możliwości podjęcia przez dłużnika obrony w Sądzie. Sąd bierze pod uwagę tylko pozew, przez co dłużnik zmuszany jest do zapłaty należności przez wszczęcie egzekucji komorniczej.

Dlatego warto złożyć odpowiedź na pozew do właściwego Sądu, w której powinna znaleźć się informacja na temat danych dłużnika, sygnatury akt oraz twierdzeń i zarzutów. Jeśli nie rozumiemy w pełni treści pouczeń oraz samego pozwu, warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Pamiętajmy, część roszczeń dochodzonych przez fundusze sekurytyzacyjne może być przedawniona. Warto również szczegółowo pochylić się nad kwestią, czy przy cesji wierzytelności zachowano wszelkie wymogi prawa.

ANTYWINDYKACJA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top