fbpx

Bank PKO BP pokonany po raz kolejny!

Tym razem udało nam się uzyskać pozytywny dla nas wyrok, w sporze z bankiem PKO BP S.A. (uprzednio Nordea Bank Polska S.A.) w Częstochowie.

Sąd Okręgowy w Częstochowie dnia 30 marca 2022 roku zasądził od pozwanego banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 106 117 zł (sto sześć tysięcy sto siedemnaście złotych) i kwotę 54 675 CHF (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć franków szwajcarskich) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tych kwot w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

Ponadto na rzecz Strony Powodowej zasądzono kwotę 11 817 zł (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesowych.

Pozew przeciwko bankowi PKO BP S.A. złożyliśmy w listopadzie 2019 roku. Uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia po dwu i pół letnim procesie było sporym sukcesem. Aktualnie do dyspozycji sądów jest sporo orzecznictwa TSUE i Sądu Najwyższego, co wspomaga szybsze procesowanie spraw dotyczących kredytów frankowych.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Sąd Okręgowy w Częstochowie orzekł o nieważności umowy frankowej z lipca 2008 roku.

Sąd podzielił naszą argumentację dotyczącą nieważności umowy, w szczególności co do występowania w umowie niedozwolonych postanowień – klauzul abuzywnych.

W niniejszej sprawie, w ocenie Sądu, za niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 3851§ 1 k.c. należy uznać niżej wymienione klauzule ogólnej części umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat:

„§ 4 ust. 7 umowy kredytu – W przypadku zmiany stopy bazowej kredytu lub marży Banku, wysokość oprocentowania kredytu zmieni się o tyle punktów procentowych ile wyniesie ta zmiana.”

§ 12 ust. 3 umowy kredytu – Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu, stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów obowiązującej w banku w dniu wypłaty środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”

„§ 15 ust. 3 umowy kredytu – W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 1. Harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany 2. Spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażanych w walucie obcej 3. Do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu, stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu spłaty w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”

 

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO WYPEŁNIENIA KALKULATORA ROSZCZEŃ! SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ZYSKAĆ!

 

Poniżej przedstawiamy ciekawe fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Nieograniczona arbitralność decyzji banku przy zawieraniu umowy.

„Kredytobiorca narażony został na niczym nieograniczoną arbitralność decyzji Banku, a równocześnie, wobec braku jakichkolwiek krytereriów, nie przysługiwały mu żadne środki, które pozwoliłyby chociażby na późniejszą weryfikację prawidłowości kursu ustalanego przez Bank. Zdaniem pozwanego Banku stosowany przez niego kurs walut nie był kształtowany w sposób dowolny, to jednak kluczowe znaczenie – co zostało wcześniej wspomniane – ma sposób uregulowania tej kwestii w umowie, a nie sposób w jaki faktycznie potem postanowienie to jest realizowane.”

Skala wahań kursu franka szwajcarskiego do polskiej złotówki.

„W ocenie Sądu, nie można bezkrytycznie przyjmować założenia, że wszelkie zmiany kursów walut są faktem notoryjnym i konsument powinien sobie zdawać z nich sprawę, a zwłaszcza co do ich rozmiaru. W okresie najintensywniejszego udzielania kredytów we frankach szwajcarskich kurs franka podlegał wahaniom, ale wówczas Narodowy Bank Szwajcarii stabilizował kurs franka do euro w stosunku 1:2. W dniu 15 stycznia 2015 roku NBS zrezygnował jednak ze wspomnianego mechanizmu, co skutkowało znaczną aprecjacją tej waluty, zarówno w stosunku do euro, jak i do polskiego złotego. (…) Trudno jest wymagać od przeciętnego konsumenta (nieprofesjonalisty) znajomości skomplikowanych mechanizmów ekonomicznych i finansowych, oceny oraz zdolności przewidzenia polityki banków centralnych, w tym Narodowego Banku Szwajcarii.”

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Nasze inne wygrane z bankiem PKO BP S.A. (również z umów NORDEA)

Prawomocna wygrana z NORDEA!

Sukces przeciwko PKO BP SA!

Umowa NORDEA NIEWAŻNA (wyrok prawomocny – bank nie wniósł apelacji)

Wygrana z PKO BP SA! BTE obalone!

Kolejna wygrana z NORDEA!

Wygrana z umowy Własny Kąt!

 

Chcesz sprawdzić, czy Ty również możesz pozwać Bank? Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu!

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy w Częstochowie

I Wydział Cywilny

Sygnatura akt I C 559/19

Wyrok z dnia 30 marca 2022 r.

Sędzia: SSO Katarzyna Sidyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top