fbpx

Zwycięstwo z Santander Consumer Bank SA!

Umowa z Santander Consumer Bank Polska S.A. uznana za nieważną po raz kolejny! 

Tym razem, Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł o nieważności umowy kredytu zawartej między Powodem, a Bankiem Santander Consumer Bank SA. Sprawa dotyczyła umowy z lutego 2007 roku, a sam spór toczył się przed Sądem od lipca 2020 roku. W postępowaniu odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano Powoda, natomiast sam wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 27 maja 2022 roku w punkcie pierwszym wyroku, ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z lutego 2007 roku jest nieważna. W punkcie drugim Sąd zasądził od strony pozwanej Santander Consumer Bank Polska S.A. na rzecz powoda łącznie kwotę 225.551,84 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 sierpnia 2020 roku, do dnia zapłaty.

Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz Powoda 11.817,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesowych.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Niezgodne z prawem zawyżanie rat kredytowych.

W przedmiotowej sprawie kwestionowaliśmy między innymi § 3 ust. 2 umowy o treści: „Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłaconej kwoty (transz) na CHF wg. kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków”. Co ciekawe i nieco nietypowe jak na sprawy frankowe to spłata rat następowała od samego początku w oparciu kurs średni NBP dla CHF, a nie po kursie z tabeli banku. Nie stanowi to jednak przeszkody do stwierdzenia nieważności umowy zawieranej z Santander Consumer Bank SA

Sąd Okręgowy w Poznaniu podzielił nasze stanowisko w zakresie nieważności przedmiotowej umowy kredytu denominowanego w walucie obcej. Cieszymy się ze zwycięstwa w Poznaniu, jednak na razie nie otwieramy szampana, ponieważ Bank prawdopodobnie złoży apelację od przedmiotowego wyroku.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi wyrokami w sprawach przeciwko Bankom:

 

Getin prawomocnie pokonany!

mBank prawomocnie pokonany!

Prawomocna wygrana z ING! – kredyt rozliczony, hipoteka wykreślona!

Prawomocna wygrana z PKO BP! Umowa Własny Kąt!

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium!

Bank BPH pokonany prawomocnie

 

Sprawdź swoją umowę! Skontaktuj się z nami!


 

Sprawę prowadził radca prawny Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy w Poznaniu

XII Wydział Cywilny

Sygnatura akt XII C 1246/20

Wyrok z dnia 27 maja 2022 r.

Sędzia: SSO Maria Prusinowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top