fbpx

mBank SA ponownie pokonany w Poznaniu! Umowa z 2009 r.!

Kolejne zwycięstwo z mBank SA!

Szanowni Państwo, w ostatnich miesiącach uzyskaliśmy kilkadziesiąt pozytywnych wyroków przeciwko bankom, w tym wiele przeciwko mBank SA! Sama sprawa, o której traktuje dzisiejszy wpis miała wiele wątków. Przedmiotowa umowa została zawarta w marcu 2009 r. Jednym z zabezpieczeń przedmiotowej umowy było ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Postanowiliśmy (po konsultacji z Klientami) wytoczyć dwa procesy przeciwko mBank SA. Pierwszy dotyczył ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, natomiast drugi – główny proces dotyczył unieważnienia/odfrankowienia przedmiotowej umowy kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej.

Sprawa dotycząca UNWW jest już rozstrzygnięta prawomocnie.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Sprawa przeciwko mBank SA

Początkowo, ze względu na konstrukcję roszczeń (w pierwszej kolejności „odfrankowienie”, w drugiej kolejności nieważność) sprawa zawisła przed Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Sąd Rejonowy sprawnie przeprowadził całe postępowanie dowodowe (przesłuchania świadków oraz powodów). W związku z ewolucją orzecznictwa dokonaliśmy modyfikacji przedmiotowego powództwa, włączenie z wystosowanie roszczenia dotyczącego ustalenia nieważności przedmiotowej umowy kredytu. W związku z modyfikacją powództwa (wzrost WPS – wartość przedmiotu sporu) sprawa została przeniesiona do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Sąd Okręgowy w Poznaniu po zaznajomieniu się z aktami sprawy przeciwko mBank SA, zobowiązał obie strony do zajęcia ostatecznego stanowiska procesowego w sprawie oraz wskazał, że wobec przeprowadzenia w całości postępowania dowodowego przez Sąd Rejonowy wyrok zapadnie na posiedzeniu niejawnym.

Prawomocna wygrana przeciwko mBank SA!

Korzystny wyrok przeciwko mBank SA!

 

Przechodząc jednak do sedna – czyli do kolejnego pozytywnego wyroku dla naszych klientów. Sąd ustalił, że umowa zawarta przez Konsumentów z BRE Bankiem w marcu 2009 roku jest nieważna, a także zasądził łącznie od pozwanego na rzecz powodów kwotę 288.943,09 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 9/100). Od kwoty tej przysługują również ustawowe odsetki za opóźnienie: od kwoty 60.332,47 zł od dnia 20 marca 2019 r. do dnia zapłaty; od kwoty 228.610,62 zł od dnia 27 października 2021 r. do dnia zapłaty. Standardowo nasi Klienci mogli liczyć na zwrot kosztów procesowych w wysokości 11.817 zł (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych) zasądzonych od pozwanego.

Wadliwości w umowie mBank SA!

W przedmiotowym pozwie, jak w wielu innych podobnych sprawach, kwestionowaliśmy ważność umowy z Bankiem, na podstawie abuzywnych zapisów umowy kredytowej – jako niedozwolonych w polskim prawie cywilnym. Brak akceptacji dla takich postanowień jest wyrazem ochrony Konsumentów jako posiadających szczególną pozycję w obrocie rynkowym.

Poniżej przedstawiamy niektóre z abuzywnych klauzul waloryzacyjnych obecnych w umowie kredytowej z BRE Bankiem:

     „§ 10 ust. 4 umowy: Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg. kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

     „§ 1 ust. 3A umowy: Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) wynosi 164 182,76 CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie.”

Prawomocne „odfrankowienie” dwóch umów mBank SA! 

Co na to wszystko Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

 

W nawiązaniu do przytoczonych postanowień umowy kredytowej warto przywołać stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w sprawie o sygn. II C 582/17), którego główną tezą jest fakt, że stosowanie mechanizmu podwójnej indeksacji przez Bank prowadzi do uzyskania nieuzasadnionego wynagrodzenia przez Bank, a Konsument nie jest w stanie owego wynagrodzenia oszacować.

Zdaniem Prezesa UOKIK „zastosowany przez Pozwanego mechanizm waloryzacji przewiduje dwukrotne przeliczenie kwoty zobowiązania przy wykorzystaniu dwóch różnych mierników. (…) Co istotne, kurs kupna jest niższy od kursu sprzedaży, a co za tym idzie Bank dokonując dwukrotnego przeliczenia kwoty zobowiązania, najpierw w momencie jego wypłaty po niższym kursie, a następnie w momencie jego spłaty po kursie wyższym, uzyskuje nadwyżkę (tzw. spread).”

Sprawę prowadził radca prawny Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi prawomocnymi wyrokami:

Getin prawomocnie pokonany!

mBank prawomocnie pokonany!

Prawomocna wygrana z ING! – kredyt rozliczony, hipoteka wykreślona!

Prawomocna wygrana z PKO BP! Umowa Własny Kąt!

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium!

Bank BPH pokonany prawomocnie

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy w Poznaniu

XVIII Wydział Cywilny

Sygnatura akt XVIII C 2568/21

Wyrok z dnia 6 maja 2022 r.

Sędzia: SSO Magdalena Horbacz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top