fbpx

Ustalenie nieważności umowy kredytu banku Pekao SA!

Zwycięstwo z Bankiem Pekao SA!

Na naszym koncie pojawił się kolejny, wart pochwalenia się, wyrok!

Sprawa procedowana była przed Sądem Okręgowym w Koszalinie, od kwietnia 2020 roku. Po ponad dwóch latach procesu, zawieszaniu postępowania, jednej rozprawie sądowej, uzyskaliśmy orzeczenie, w którym Sąd całkowicie zgodził się z naszymi roszczeniami wobec banku Pekao S.A. (umowa z Bankiem BPH z 2005 roku). Dokładniej – ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego w walucie obcej oraz zasądził solidarnie na rzecz Powodów zwrot świadczeń dokonanych przez nich ponad kwotę kapitału udostępnionego przy wypłacie przedmiotowego kredytu hipotecznego.

Jednocześnie Sąd orzekł o zwrocie Powodom kwoty 6.517 zł (sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Jak banki przeliczają kredyty walutowe (w tym Pekao SA)?

Jest to bardzo ważne pytanie dla Konsumentów, którzy zmagają się z płaceniem kredytów w obcych walutach lub też planują w przyszłości zdecydować się na taką formę kredytu. Sąd w przedmiotowym orzeczeniu bardzo dobrze opisał ten proces, we fragmencie uzasadnienia wyroku zamieszczonym poniżej:

„Wprawdzie kwota kredytu była określona w walucie szwajcarskiej, jednakże, w myśl ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 7 do Umowy kwota kredytu lub transza kredytu wypłacana była faktycznie w walucie polskiej po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku Pekao S.A. ogłaszaną w siedzibie banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.

Zgodnie zaś z ust. 2 pkt. 4 tego załącznika, kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonywania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku Pekao S.A. ogłaszaną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”

Czy umowy kredytów walutowych naruszają dobre obyczaje?

Jedną z kluczowych kwestii w kontekście ustalania nieważności umowy kredytu, jest udowodnienie, że klauzule umowne noszą znamiona abuzywności. Znaczy to w praktyce tyle, że klauzule te nie są uzgadniane z Klientem i niejako odgórnie kształtują jego sytuację prawną. Jest to praktyka, stawiająca Konsumentów w dużo słabszej pozycji względem dużych przedsiębiorstw, takich jak banki. Niemal nieodłączna część umów kredytowych. W tej kwestii w uzasadnieniu wypowiedział się również Sąd:

„W ocenie Sądu, zawarte w umowie kredytowej i przytoczone wyżej klauzule waloryzacyjne kształtowały prawa i obowiązki Powodów – konsumentów, w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały ich interesy przez to, że Pozwany [Bank], redagując postanowienia Umowy, przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania faktycznej wysokości rat kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego, poprzez wyznaczanie kursów kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego.”

Co dalej po wyroku Sądu pierwszej instancji?

Po uzyskaniu korzystnego dla nas orzeczenia Sądu Okręgowego, niestety można spodziewać się apelacji Banku do Sądu drugiej instancji. Jednak przy tak solidnych podstawach wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Koszalinie, jesteśmy dobrej myśli.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi prawomocnymi wyrokami:

Getin prawomocnie pokonany!

mBank prawomocnie pokonany!

Prawomocna wygrana z ING! – kredyt rozliczony, hipoteka wykreślona!

Prawomocna wygrana z PKO BP! Umowa Własny Kąt!

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium!

Bank BPH pokonany prawomocnie

Sprawę prowadził radca prawny Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy w Koszalinie

I Wydział Cywilny

Sygnatura akt I C 195/20

Wyrok z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Sędzia: SSO Jacek Grześkowiak

 

Nasze publikacje w prasie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top