fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

ING – umowa frankowa nieważna! Zwycięstwo! Dwie kondykcje!

ING Bank Śląski SA ponownie pokonany!

Szanowni Państwo, ostatnie tygodnie są dla nas bardzo pracowite i obfitują w kolejne wygrane z bankami w sporach frankowych.

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył kolejnej wygranej, tym razem przed „macierzystym” Sądem dla naszej kancelarii, czyli przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.

Dnia 26 października 2021 r. uzyskaliśmy kolejny wyrok przeciwko ING Bank Śląski SA. W punkcie 1 wyroku Sąd ustalił, że umowa o mieszkaniowy kredyt hipoteczny z listopada 2008 r. zawarta przez strony jest nieważna.

Następnie w punkcie 2 Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów 248.709,90 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięć 90/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia następnego po uprawomocnieniu się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, ponadto Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów (naszych klientów) 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 10.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Więcej szczegółów podamy po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia w sprawie.

ING wadliwe zapisy w umowie

Przywołujemy w tym miejscu zapisy z umowy kredytu hipotecznego ING, które zostały uznane za niedozwolone postanowienia umowne w przedmiotowym procesie.

Klauzula wypłaty:

§ 2 ust. 4 umowy o treści : „Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego w § 1 ust. 1, w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Kolejne transze kredytu będą uruchamiane w złotych, a ich równowartość w walucie CHF będzie ustalana każdorazowo według kursu kupna na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) danej transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu)”

Klauzula spłaty:

§ 4 ust. 1 umowy o treści : „Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytu. Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczonej według gotówkowego kurs sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A, w tym dniu). Inne zobowiązania wynikające z umowy wyrażone w złotych będą płatne w złotych”.

Oprócz wadliwości wyżej wymienionych klauzul podnosiliśmy szeroką argumentację prawną dotyczącą niedopełnienia przez Bank obowiązków informacyjnych wobec Powodów, przerzucenia ryzyka kursowego na słabszą stronę kontraktu, przekroczenia przez ING zasady swobody umów.

ING – korzystny wyrok

Sąd Okręgowy w Poznaniu w pierwszy punkcie sentencji wyroku ustalił, że przedmiotowa umowa jest nieważna. Takie rozstrzygnięcie w przyszłości doprowadzi do wykreślenia hipoteki.

Sąd zasądził na rzecz Naszych Klientów całą dochodzoną pozwem kwotę należności głównej zgodnie z zasadą dwóch kondykcji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi korzystnymi wyrokami przeciwko ING!

Prawomocna wygrana przeciwko ING! Wyrok całkowicie wykonany! Hipoteka ING wykreślona, nadwyżka spłat nad kwotą kredytu wypłaconego na koncie Naszego Klienta!

WYGRANA Z ING BSK SA! DWIE KONDYKCJE! 

Nasz artykuł w prasie

Sprawdź swoją umowę kredytową! Bezpłatnie sprawdzimy Twoje szanse!


   

  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi przykładowymi prawomocnymi wyrokami uzyskanymi w sprawach „frankowych”

  mBank prawomocnie pokonany!

  Prawomocna nieważność umowy ING!

  Prawomocna wygrana z PKO BP SA! Umowa „Własny Kąt” nieważna!

  Sprawę prowadził radca prawny Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego

  Metryka sprawy:

  Wyrok z dnia 26 października 2021 r.

  Sąd Okręgowy w Poznaniu

  XVIII Wydział Cywilny

  Sygnatura akt: XVIII C 588/20

  Sędzia: SSO Magdalena Ławrynowicz

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top