fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Umowa frankowa GE MONEY nieważna! Kolejne zwycięstwo z BPH!

GE MONEY BANK SA, którego następcą jest Bank BPH SA został przez Nas ponownie pokonany!

 

Niezmiernie miło jest Nam Państwa poinformować o kolejny zwycięstwie Kancelarii w sporze z Bankiem BPH SA z siedzibą w Gdańsku.

Wyrokiem z dnia 6 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w osobie SSO Agnieszki Wieczorek uwzględnił w całości argumentację prawną podniesioną przez Kancelarię w pozwie oraz dalszych pismach procesowych.

Punktem pierwszym przedmiotowego wyroku Sąd Okręgowy ustalił, że umowa kredytowa kwietnia 2008 roku zawarta pomiędzy powodami a GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku  jest nieważna. Punktem drugim Sąd zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów  kwotę 63 106,88 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześć złotych 88/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 25 maja 2020 roku do dnia zapłaty. Punktem trzecim wyroku Sąd Okręgowy w Poznaniu kosztami postępowania obciążył pozwanego w całości i zasądził od niego na rzecz powodów 6434 zł.

Sąd uwzględnił 100 % naszego żądania. Ustalenie nieważności umowy GE MONEY Bank SA w sentencji wyroku oraz zasądzenie roszczeń pieniężnych zgodnie z zasadą dwóch kondykcji.

Bank BPH SA po raz kolejny pokonany.

Wadliwości umowy GE MONEY

 

Sprawa dotyczyła kredytu udzielonego ówcześnie przez GE MONEY BANK SA w kwietniu 2008 r. (tożsama umowa była przedmiotem postępowania przed TSUE C 19/20). Jest to formatka umowy zawierające następujące klauzule o charakterze niedozwolonym:

§ 7 ust. 2 umowy GE MONEY

„Wypłata wskazanej we Wniosku o Wypłatę kwoty Kredytu będzie
dokonana przelewem na wskazany w tym wniosku rachunek bankowy prowadzony w
banku krajowym. Za prawidłowe wskazanie tego rachunku bankowego
odpowiedzialność ponosi wyłącznie Kredytobiorca. Dzień dokonania takiego
przelewu będzie uważany za dzień wypłaty wykorzystanego Kredytu. Każdorazowo
wypłacona kwota złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę do której
indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli
kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money
Bank S.A. obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank”.

§ 10 ust. 6 umowy GE MONEY

„Rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez Kredytobiorcę,
będzie następować według kursu sprzedaży waluty do której jest indeksowany
Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych
udzielanych przez GE Money Bank S.A. obowiązującego w dniu wpływu środków do
Banku. W przypadku dokonania nadpłaty, o ile Kredytobiorca nie złoży wniosku o
dokonanie zmiany wysokości Raty, okres kredytowania ulega odpowiedniemu
skróceniu, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany oprocentowania zostaje
przywrócony pierwotny okres kredytowania określony w § 1”.

§17 ust. 1 d0 5 umowy GE MONEY

„1. Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kusy/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji.

2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.

3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.

4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez GE Money Banku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Banku S.A ustalane w sposób określony w ust. 5

5. Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnimi kursami złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z i pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP S.A., PEKAO S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Millennium Bank S.A. i CitiBank Handlowy Polska S.A.”

W przedmiotowej sprawie Bank stał na stanowisku, że po usunięciu z niej zapisów odnoszących się do marży banku winna być wykonywana w oparciu średni kurs NBP. Sąd Okręgowy w Poznaniu prawidłowo orzekł, że tak być nie może i przedmiotowa umowa jest nieważna od samego początku.

Więcej informacji podamy Państwu po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia w sprawie.

 

Nasze inne wygrane z BPH:

Odfrankowienie umowy GE MONEY BANK

Umowa BPH nieważna!

Powództwo wniesione przez BPH oddalone!

Prawomocna wygrana z BPH!

Sprawdź swoją umowę! Skontaktuj się z nami!


  Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

  Metryka Sprawy:

  Wyrok z dnia 8 października 2021 r.

  Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny

  Sygnatura akt: I C 451/20

  Sędzia: SSO Agnieszka Wieczorek

  Zobacz nasze publikacje na łamach prasy

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top