fbpx

Getin Noble Bank pokonany!

Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie pokonany!

Kolejne zwycięstwo Kancelarii z Getinem! Tym razem opowiemy o sprawie, która zawisła przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawa dotyczyła znaczącego kredytu, blisko 1.5 miliona złotych (ostateczna kwota kredytu w PLN). Sam spór trwał blisko dwa lata od złożenia pozwu. Proces dotyczył umowy z grudnia 2006 r.

Wygrana z Getin!

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w punkcie I wyroku ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego  indeksowanego do CHF z grudnia 2006 roku zawartej pomiędzy Powodem i Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddział w Łodzi (poprzednikiem pozwanego). W punkcie II wyroku Sąd zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na rzecz powoda kwotę 933.751,15 zł (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 15/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 maja 2020 roku do dnia zapłaty. Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 14.517 zł z tytułu  zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 13.500 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Nieważność umowy Getin Noble Bank SA!

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim po całościowym rozważeniu materiału dowodowego w sprawie doszedł do przekonania, że przedmiotowa umowa kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej jest nieważna.

Kwestionowaliśmy między innymi następujące zapisy w umowie:

  • 9 ust. 2 umowy o treści: „W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana do CHF według kursu kupna walut określonego w Tabeli Kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków” 

 

  • 10 ust. 3 umowy o treści: „Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty”

Poniżej przytaczamy najciekawsze fragmenty z pisemnego uzasadnienia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim:

W rozważanej sprawie nie ulega wątpliwości, że bank posługiwał się wzorcem umowy oraz stanowiącym jej element wzorcem regulaminu. Jednocześnie pozwany w żaden sposób nie sprostał obowiązkowi wykazania, że poszczególne postanowienia umowne zostały z powodem indywidualnie uzgodnione. Okoliczności te nie wynikają, wbrew jego stanowisku  ani z treści umowy, ani z regulaminu, ani z wniosku kredytowego, ani z oświadczenia co do świadomości ryzyka kursowego, ani z protokołu zeznań zawnioskowanego przez pozwanego świadka Radosława Dzwonkowskiego. Nie wynika z nich w żadnym razie, że strony w zakresie poszczególnych postanowień umownych prowadziły rozmowy, że były one przez strony w jakikolwiek sposób uzgadniane. Nie sposób także w oparciu o materiał dowodowy ustalić,  że postanowienia te zostały narzucone przez powoda, że wreszcie zostały przez niego zaakceptowane, ale w warunkach pełnej świadomości co do ich znaczenia i kształtu, stanowiąc tym samym wyraz aprobaty dla sytuacji, w której wysokość świadczenia powoda  bank będzie kształtował jednostronnie, samodzielnie, według własnych zasad i to co istotne, nieznanych powodowi, a tym samym nie mogącym być poddanym kontroli czy właśnie świadomej akceptacji.

Brak indywidualnego ustalenia warunków umowy

 

W szczególności o indywidualnym uzgodnieniu warunków umowy nie świadczy samo ewentualne oświadczenie kredytobiorcy o poinformowaniu przez bank o ryzyku zmiany kursu waluty, sama znajomość mechanizmu waloryzującego, znajomość treści regulaminu, w którym wskazuje się na indeksowanie czy to kwoty kredytu czy poszczególnych rat walutą obcą z odwołaniem się do jej kursów wskazanych w tabeli kursów opracowanej przez bank.  Oczywiście powód miał świadomość, że zawiera umowę kredytu indeksowanego, że wysokość rat kredytowych zależna będzie od aktualnego kursu waluty, że w zakresie tych kursów wystąpić mogą wahania wpływające na wysokość zobowiązania. Materiał dowodowy nie pozwala jednak na przyjęcie, że powód został poinformowany o rzeczywistym ryzyku kursowym. Powszechnie wiadome jest, że kursy walut są zmienne, jednakże w przypadku oferowania przez bank konsumentowi kredytu waloryzowanego walutą obcą na tak długi okres konieczne było rzetelne uświadomienie mu możliwych wahań kursu na przestrzeni tak znacznego czasu. Kwestią, która winna podlegać indywidualnym  ustaleniom przez strony umowy nie jest sama okoliczność zamieszczenia w zawartej w umowie  klauzuli waloryzacyjnej (gdyż przy zawarciu tego typu umowy, jak stanowiąca podstawę pozwu, jej dopuszczalność nie budziła wątpliwości), lecz sposób  określenia kursów  walut, według których były przeliczane świadczenia wynikające z umowy (kwota wypłaconego kredytu i wysokość rat). Inaczej rzecz ujmując, istota negocjacji winna się sprowadzać nie tylko do kwestii świadomości odnośnie wahań kursów waluty obcej na rynku, nie do wpływu tych wahań na wysokość rat i kwoty udzielonego kredytu, ale również, a nawet przede wszystkim do kwestii, w jaki sposób będzie to następowało, w jaki sposób ustalany będzie sam kurs waluty obcej. Należy wskazać, że sama treść umowy i regulaminu nie zawiera jasnego, zrozumiałego, możliwego do oceny określenia mechanizmu ustalania kursów w tabelach kursowych banku, a tym samym ich akceptacja czy milczenie mogła się odnosić wyłącznie do samego faktu odesłania do takiej tabeli. Rozumienie i akceptowanie zasad samej w sobie waloryzacji kredytu nie oznacza wcale, że treść abuzywnych postanowień była efektem indywidualnych uzgodnień z powodem.

Materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie nie pozwala na stwierdzenie, że umowa kredytowa była negocjowana przez strony. Z okoliczności podanych przez powoda  wynika, że nic nie było z nim indywidualnie negocjowane. Usłyszał, że postanowienia umowy są standardowe, nie można ich usunąć, nie podlegają też negocjacjom. Powód otrzymał gotowy druk umowy i oświadczeń do podpisu. Umowa nie była z nim szczegółowo omawiana, wskazywano powodowi, gdzie ma złożyć podpisy. Powód podpisał wszelkie załączniki i oświadczenia dołączone do umowy, których nie mógł nie podpisać, jeśli chciał otrzymać kredyt. Powodowi nie pokazywano symulacji rat kredytowych, tabeli z historycznymi notowaniami kursu CHF, zapewniano jednak, że CHF to stabilna, bezpieczna waluta. Powód miał zaufanie do pracownika banku, który reprezentował pozwanego przy zawieraniu umowy kredytu. Powód spłaca raty kredytowe w złotych w pozwanym banku zgodnie z przeliczeniem waluty dokonanym przez pracownika pozwanego banku.

Bank w sposób dowolny kształtował kurs waluty

 

Zdaniem sądu pozwany bank w sposób dowolny kształtował kurs waluty, a tym samym postanowienia umowne w tym względzie są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes powoda, co pozwala na uznanie ich za abuzywne.

Inne zwycięstwa z Getin Noble Bank SA

 

Cieszymy się z kolejnego sukcesu Kancelarii w sporze z Getin Noble Bank SA! Zachęcamy do zapoznania się z innymi naszymi artykułami, w których opisujemy sukcesy w sporach z Getin Noble Bank SA!

Klęska Getin-u!

Inna wygrana naszej Kancelarii z Getin-em!

Wygrana z Getinem! Zasądzono 543 tysiące!

Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank SA!

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi (przykładowymi) prawomocnymi wyrokami.

 

mBank prawomocnie pokonany!

Prawomocna nieważność umowy ING!

Prawomocna wygrana z PKO BP SA! Umowa “Własny Kąt” nieważna!

Umowa GE Money na blisko 1 milion złotych prawomocnie unieważniona! 

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Sprawdź swoją umowę! Skontaktuj się z nami!


 

Metryka sprawy : Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

I Wydział Cywilny

Sygnatura akt: I C 425/20

Wyrok z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Sędzia: SSO Elżbieta Naftyńska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top